Przetargi.pl
ZP/BZP/122/2019_Dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/122/2019_Dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej w ilości 1024 sztuk. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 5.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6.Wykonawca musi wykonać i dostarczyć prototyp danego materiału promocyjnego do akceptacji Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę danego materiału promocyjnego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji prototyp każdego materiału promocyjnego na adres: Politechnika Wrocławska, Dział Studencki, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego, Wrocław, budynek H-14, pok. 1.07.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.Oferta musi składać się z: 6.1.oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 6.2.formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 6.3.wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 6.4.pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach