Przetargi.pl
ZP-381-48/2020 Dostawa produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Szamotułach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 103 , fax. 612 927 102
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 103, fax. 612 927 102
  REGON: 55382200000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-381-48/2020 Dostawa produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Szamotułach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: produktów farmaceutycznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 3 (pakiety 1, 2 ) – formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności. 5. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 186) 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Charakterystykę Produktu Leczniczego (kartę charakterystyki) do poszczególnych produktów leczniczych na każde żądanie Zamawiającego. 8. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej (okno podawcze do magazynu apteki w piwnicy, poziom -1, tył budynku A, za wejściem A7) w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową, b) Termin realizacji poszczególnych dostaw na produkty farmaceutyczne nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. c) możliwość zakupu na tzw. Cito! - dostawa w ciągu 5 godzin (dotyczy produktów leczniczych -pakiet nr 2). Dostawa produktów leczniczych po godz. 15:00 w dni powszednie lub soboty, niedziele i święta bezpośrednio na wskazany w zamówieniu oddział. d) zagwarantowanie dostaw pakietów lekowych od godz. 7:25 do godz. 9:30 e) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 9. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych elektronicznie lub faksem przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.00. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 13. Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 14. Zamawiający informuje, że koszty utylizacji zużytych opakowań oraz przeterminowanych leków są po stronie Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach