Przetargi.pl
ZP-381-42/2020 Zakup w ramach pożyczki medycznej i montaż sprzętu medycznego do pracowni endoskopii dla SPZOZ w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 103 , fax. 612 927 102
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 103, fax. 612 927 102
  REGON: 55382200000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-381-42/2020 Zakup w ramach pożyczki medycznej i montaż sprzętu medycznego do pracowni endoskopii dla SPZOZ w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż: - TOR WIZYJNY 1 SZT. - Procesor wizyjny z monitorem - Wózek do zestawów endoskopowych – 1 szt. z wyposażeniem - Ssak endoskopowy – 1 szt. - Videogastroskop (HDTV)- 2 szt z wyposażeniem - Videokolonoskop (HDTV)- 2 szt z wyposażeniem - Myjnia automatyczna – 2 szt - Szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt - Diatermia z modułem argonowym (aparat do elektrokoagulacji) – 1 szt - Stół do badań endoskopowych – 1 szt. - Insuflator CO2 – 1 szt. - System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych z komputerem – 1 szt 2. Zakup powyższego sprzętu realizowany będzie w oparciu o pożyczkę medyczną i środki własne. 1) Udzielona pożyczka ma być spłacana w 54 ratach tj 49 raty po 6 852 i 1 (ostatnia) rata - 6844 zł .Raty płatne wg harmonogramu. Spłata pożyczki w zakresie kapitału ma rozpocząć się w dniu 10 października 2019 r., ostatnia rata 10 marca 2025 r. Odsetki od uruchomionej kwoty pożyczki będą spłacane na bieżąco do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca. 2) Wysokość oprocentowania pożyczki, może ulegać zmianie, wyłącznie w przypadku zmiany wysokości stopy WIBOR 1M. Właściwą stopę, według której zmianie ulegać będzie oprocentowania, wskaże wykonawca we wzorze umowy - Umowa pożyczki może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy, pod warunkiem, że będzie spełniać wszystkie warunki i zawierać wszystkie postanowienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w formie ustanowienia Zastawu Rejestrowego na zakupionym przedmiocie. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: - Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy lub po demonstracyjny, wyprodukowany nie później niż w roku 2019. - Zamawiający wymaga aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2020, poz. 186) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. 3.W związku z przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni: a)szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu - szkolenie musi być potwierdzone protokołem. Kolejne dwa szkolenia należy przeprowadzić w terminach 2 i 4 tygodni od daty zainstalowania sprzętu b)komplet dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny itd.). c) przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji z zapewnieniem stosownych wpisów w paszportach technicznych sprzętu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Szamotułach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach