Przetargi.pl
ZP-381-37/2020 Dostawa zestawu napędów ortopedycznych dla SPZOZ w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 103 , fax. 612 927 102
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 103, fax. 612 927 102
  REGON: 55382200000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-381-37/2020 Dostawa zestawu napędów ortopedycznych dla SPZOZ w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - zestawu napędów ortopedycznych (duży + mały). Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: - Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020. - Zamawiający wymaga aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2020, poz. 186) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. 3.W związku z przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni: a)szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu - szkolenie musi być potwierdzone protokołem b)komplet dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny). c) przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji z zapewnieniem stosownych wpisów w paszportach technicznych sprzętu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Szamotułach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego. Wskazane w załącznikach ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach