Przetargi.pl
ZP/37/2023 - Dostawa wag i ciśnieniomierzy w ramach projektu pn. „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki”

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 51
 • Data zamieszczenia: 2023-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"
  ul. Rzgowska 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 51
  REGON: 471610127
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/37/2023 - Dostawa wag i ciśnieniomierzy w ramach projektu pn. „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 - WagiPakiet nr 2 - Ciśnieniomierze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach