Przetargi.pl
ZP/26 /2012 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk w Gdańsku

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, ul. Gradowa 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 08 42 , fax. 58 742 15 13
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
  ul. Gradowa 6 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 08 42, fax. 58 742 15 13
  REGON: 19057266000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/26 /2012 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) zakup i dostawę materiałów i środków niezbędnych do wykonania usługi sprzątania oraz utrzymania w/w pomieszczeń w należytej czystości, takich jak: papier toaletowy (papier - 3 warstwowy, biały, miękki), mydło w płynie, odświeżacze powietrza, środki czyszczące, worki na śmieci, gąbeczki do mycia naczyń, szmatki gąbczaste, płyn do naczyń 2) wykonanie wskazanego przez Zamawiającego zakresu prac odkurzaczem wodnym 3) zapewnienie dodatkowego personelu podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego, w tym w godzinach nocnych, zgodnie z zasadami ustalanymi każdorazowo przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909120008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakośc usługi
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.hewelianum.pl/index.php/ogloszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną