Przetargi.pl
ZP-2380-313-50/2020 Realizacja nakazów PIS w KMP Katowice oraz remont łazienki

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050, , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, , fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-313-50/2020 Realizacja nakazów PIS w KMP Katowice oraz remont łazienki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń w budynku KMP w Katowicach uwzględniający w swoim zakresie m.in. realizację Decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz remont łazienki. a) Zakres prac w ramach niniejszego zamówienia został określony w przedmiarach robót. b) Roboty będą się odbywały na obiekcie czynnym. 2. CPV: 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: a. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, b. załączniku nr 2 do SIWZ – umowa wzór, c. załączniku nr 3 do SIWZ – wstępne oświadczenia Wykonawcy, d. załączniku nr 4 do SIWZ – przedmiar robót, e. załączniku nr 5 do SIWZ – STWiORB, f. załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz robót, g. załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu, h. załączniku nr 8do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej. 5. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowany sprzęt w formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. 5.1 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. 5.2 Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, tj.: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz na zamontowany sprzęt na okres równy gwarancji producenta, nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. 5.3 Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały uszczegółowione w Rozdziale XI SIWZ. 5.4 W przypadku błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane i/lub zamontowany sprzęt będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Rozdziale XI SIWZ. 5.5 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną. 5.6 Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii (systemów) materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.). 10. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 10.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 10.2. W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I ust. 10.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I ust. 10. SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kierował do wykonania robót budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 14. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset) Wadium należy wnieść do Zamawiającego, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak niżej. 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836, 1572). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-313-50/2020 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godziny 9:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 01.10.2020 r. o godzinie 9:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium w formie innej niż pieniężna musi wskazywać jako Beneficjenta Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice. Wadium wniesione w postaci elektronicznej (oryginał dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta)), winno skutecznie zaspokajać żądanie jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań Wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium. 4. Wadium w formie innej niż pieniężna nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp, ponadto z treści wadium składanego w innej formie powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w Rozdz. VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z wykazem materiałów. 2.1. Nie dołączenie do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z wykazem materiałów lub dołączenie niepodpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać podsumowanie działów z narzutami. W przypadku gdy Wykonawca do oferty przedłoży kosztorys w kalkulacji szczegółowej, będzie on uznany i sprawdzany jakby był sporządzony w kalkulacji uproszczonej. Zalecane jest sporządzanie kosztorysów za pomocą programów kosztorysowych. 2.2. Zamawiający wymaga, aby kosztorys szczegółowy Wykonawca któremu udzielone zostanie niniejsze zamówienie złożył za pośrednictwem Platformy zakupowej eb2b opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, najpóźniej 2 dni przed zawarciem umowy. 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ UWAGA: 3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu, 3.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 4. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty i zamontowany sprzęt licząc od dnia odbioru końcowego oraz że okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji na roboty budowlane, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie, Wykonawcy, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji udziela gwarancji minimalnej wynoszącej: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz na zamontowany sprzęt na okres równy gwarancji producenta, nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 3 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca będzie/ą zatrudniał/li osoby, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie kierował do wykonania robót budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 18. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 19. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 20. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego do oferty dołączy dokumenty potwierdzające równoważność. 21. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 3 SIWZ, złożone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 22. Jeżeli zaistnieje okoliczność z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania……………….., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku……………………..’, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać w szczególności informacje opisane w Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ. 3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zbada zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Z zastrzeżeniem art. 36a ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego (w przypadku wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 2 i pkt. 4 ustawy Pzp – na podstawie własnych danych) dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4, ustawy Pzp. 13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdział IV B. pkt 3 – 6 SIWZ. 14. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV B. pkt 3 – 6 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 15. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np. w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV A pkt 3. SIWZ i w Rozdziale IV lit. B pkt 3-6 SIWZ, Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV A pkt. 1-2 i 4-22 SIWZ i Rozdziale IV B pkt 1-2 SIWZ mogą przedstawić łącznie. 16. Zamawiający zbada, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na rzeczywisty dostęp do tych zasobów i w przypadku braku odpowiednich informacji zażąda dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale III pkt 3.1.1-3.1.4. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach