Przetargi.pl
ZP.271.5.2013 Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Placówek Oświatowych, w roku szkolnym 2013/2014

Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7806516, 780 76 41 , fax. 22 7806536
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  ul. Warszawska 28 28
  05-480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 22 7806516, 780 76 41, fax. 22 7806536
  REGON: 01326922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.271.5.2013 Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Placówek Oświatowych, w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie usługi polegającej na dowozie uczniów (dzieci) niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z terenu Gminy Karczew (miejsca zamieszkania) wraz z opieką nad uczniami w czasie dowozu, do i z Placówek Oświatowych tj.: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock; Gimnazjum Nr 1 im Batalionu Zośka w Otwocku - Mlądz, ul. Majowa 267; Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jędruś w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05 410 Józefów; Szkoły Podstawowej Nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi Klonowego Liścia w Warszawie, ul. Wolna 36/38, w roku szkolnym 2013/2014. Na trasach objętych przedmiotem zamówienia przewożonych będzie łącznie dwudziestu jeden (21) uczniów (dzieci) niepełnosprawnych, w tym czworo (4) uczniów (dzieci) na wózkach inwalidzkich. Przy realizacji zamówienia środki transportu (pojazdy) na trasach będą pokonywały dziennie 122 km. W okresie realizacji zamówienia przewiduje się 196 dni roboczych. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia w tym m. in.: opis tras, godzin przewozu, ilości uczniów (dzieci) niepełnosprawnych na poszczególnych trasach, znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.karczew.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach