Przetargi.pl
Zorganizowanie wycieczki do Berlina i Poczdamu dla pracowników oraz emerytów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 4 im.Prof.Władysława Szafera ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. prof. Władysława Szafera 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 621 68 85 , fax. 87 621 68 85
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im.Prof.Władysława Szafera
  ul. prof. Władysława Szafera 2 2
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 621 68 85, fax. 87 621 68 85
  REGON: 00072031000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4.elk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego-szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wycieczki do Berlina i Poczdamu dla pracowników oraz emerytów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ORGANIZACJA WYCIECZKI DO BERLINA I POCZDAMU DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W DNIACH 13.08.2014-17.08.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE MA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Atrakcyjność oferty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.elk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach