Przetargi.pl
„Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 16 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-575 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5248600, 5248713 , fax. 895 248 718
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3
  10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5248600, 5248713, fax. 895 248 718
  REGON: 51044680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Służba Więzienna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 16 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 16 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w zawodach priorytetowych dla 16 grup osadzonych po 12 osób każda grupa, z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie w ramach realizacji działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie obejmuje przeszkolenie w ramach 16 kursów (cykli aktywizacyjno-zawodowych) 192 osadzonych (16 kursów/grup x 12 osadzonych), a celem organizowanych kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w określonym zawodzie (zgodnie z obowiązującymi przepisami –w tym BHP), nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Kurs nr 1 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława. Kurs nr 2 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. Kurs nr 3, 4 – każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo. Kurs nr 5 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. Kurs nr 6 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, Oddział Zewnętrzny w Działdowie, ul. Jagiełły 31a, 13-200 Działdowo. Kurs nr 7 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie – Oddział Zewnętrzny ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn. Kurs nr 8, 9 – każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-glazurnik” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie. Kurs nr 10 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-glazurnik” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława. Kurs nr 11 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Konserwator powierzchni płaskich” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie. Kurs nr 12 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Konserwator powierzchni płaskich” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo. Kurs nr 13 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława. Kurs nr 14 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Hydraulik” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie – Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno. Kurs nr 15 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kucharz małej gastronomii” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo. Kurs nr 16 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kucharz małej gastronomii” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. DOTYCZY WSZYSTKICH KURSÓW: W przypadku, gdy uczestnik nie osiągnie wymaganych 80% obecności na zajęciach z aktywizacji zawodowej lub kursu zawodowego z przyczyn niezależnych od beneficjenta, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość uzupełnienia brakujących treści zajęć podczas realizacji innego cyklu aktywizacyjno-zawodowego przeprowadzanego na terenie danej jednostki, lub w ramach zajęć indywidualnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 500,000 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto banku NBP o/o Olsztyn o numerze 02 1010 1397 0059 7513 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „Skrócona nazwa Wykonawcy, Wadium w postępowaniu OIP-POWER.2230.3.2019”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIV. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. Wystawcę gwarancji/poręczenia (np. bank, ubezpieczyciel) 5a) Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniportal. 6. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ust. 1 do 5 oraz art. 148 ust. 4 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wraz z klauzulą społeczną sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach