Przetargi.pl
Zorganizowanie i zrealizowanie w ramach projektu: Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach, Klubu Integracji Społecznej dla 17 osób dorosłych będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2014-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  ul. Jagiellońska 17 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 00345138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i zrealizowanie w ramach projektu: Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach, Klubu Integracji Społecznej dla 17 osób dorosłych będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zorganizowanie i zrealizowanie w ramach projektu: Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach - Poddziałanie 7.1.1 POKL, Klubu Integracji Społecznej dla 17 osób dorosłych będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 2. Przez Klub Integracji Społecznej (KIS) rozumie się program, w ramach którego poprzez działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym realizowana jest reintegracja społeczna i zawodowa. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczestników, zgodnie z zapotrzebowaniem wśród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w granicach +/- trzy osoby. 4. Wymagania dotyczące zorganizowania i zrealizowania KIS określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do specyfikacji. 5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów unijnych dotyczących informowania uczestnika projektu, jak również otoczenia, o współfinansowaniu projektu z EFS w szczególności w zakresie prowadzonej dokumentacji i miejsca realizacji projektu. Zobowiązuje się wykonawcę do zamieszczania informacji o współfinansowaniu z EFS zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL na wszelkich powstających w trakcie projektu dokumentach i materiałach. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853125107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie personelu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach