Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2019 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osóbosadzonych w 7 jednostkach OISW Rzeszów

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 RZESZÓW, ZAŁĘSKA
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 858 07 80 , fax. 17 852 03 61
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
  ZAŁĘSKA 76
  35-322 RZESZÓW, woj. podkarpackie
  tel. 17 858 07 80, fax. 17 852 03 61
  REGON: 69041850600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2019 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osóbosadzonych w 7 jednostkach OISW Rzeszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego 13 cykli szkoleniowo– aktywizacyjnych dla 13 grup skazanych po 12 osób każda grupa, łącznie 156 osoby w ramach realizacjidziałania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniemspołecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla skazanych z 7 jednostekpodległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na każde z zadań od Zadania nr 1 do Zadania nr 13 Wykonawca wnosi wadium w kwocie 700,00 zł na jedno zadanie. W przypadku złożenia oferty na większą ilość zadań wnoszona kwota ulega zwielokrotnieniu. Szczegółowe informacje w sprawie vadium zostały podane w rozdziale IX SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 2) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne np. stosowne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podejmowania czynności w imieniu Wykonawcy. 3) decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grupy społecznie marginalizowanej, o której mowa w 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp., 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach