Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach kontraktów socjalnych dla 40 uczestników projektu systemowego /Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Romana Dmowskiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 642 63 82, 842 50 97 , fax. 15 844 79 97
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  ul. Romana Dmowskiego 1 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 642 63 82, 842 50 97, fax. 15 844 79 97
  REGON: 00566029600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stalowawola.naszops.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: administracja samorządowa (gminna samorządowa jednostka organizacyjna)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach kontraktów socjalnych dla 40 uczestników projektu systemowego /Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach kontraktów socjalnych dla 40 uczestników projektu systemowego /Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola/. 2. Uczestnicy szkoleń i warsztatów: 40 osób (18 mężczyzn i 22 kobiety), osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne w wieku 19 - 57 lat. 3. Przedmiotem zamówienia są następujące szkolenia zawodowe: 1) Szkolenie zawodowe /Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci/ (240 godzin zajęć) dla 3 osób (kobiety). 2) Szkolenie zawodowe /Kurs fryzjerski/ (240 godzin) dla 3 osób (kobiety). 3) Szkolenie zawodowe /Barman - kelner/ (240 godzin) dla 3 osób (1 mężczyzna i 2 kobiety). 4) Szkolenie zawodowe /Spawacz metodą MAG - spawanie łukowe elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów/ (240 godzin) dla 4 osób (mężczyźni). 5) Szkolenie zawodowe /Piekarz - ciastkarz/ (240 godzin) dla 2 osób (kobiety). 6) Szkolenie zawodowe /Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym obsługa kasy fiskalnej)/ (240 godzin) dla 10 osób (mężczyźni). Szkolenie zawodowe /Sprzedawca, magazynier z obsługa kasy fiskalnej/ (200 godzin) dla 7 osób (1 mężczyzna i 6 kobiet). 8) Szkolenie zawodowe /Pracownik remontowo - budowlany/ (240 godzin) dla 2 osób (mężczyźni). 9) Szkolenie zawodowe /Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych/ (240 godzin) dla 6 osób (kobiety). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stalowawola.naszops.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach