Przetargi.pl
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: KURS KOSMETYCZNY DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7237353 , fax. 044 7233489
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Cekanowska 5 5
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7237353, fax. 044 7233489
  REGON: 00470072800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: KURS KOSMETYCZNY DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu grupowego szkolenia w zakresie: Kurs kosmetyczny dla około 16 kobiet beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie: - czas trwania szkolenia: szkolenie winno być przeprowadzone w okresie od 23.03.2015r. do 07.05.2015r. maksymalnie. Szkolenie winno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich: profilaktycznych i specjalistycznych potwierdzonych orzeczeniem dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa oraz książeczką badań dla celów sanitarno - epidemiologicznych potwierdzających zdolność beneficjentów ostatecznych do podjęcia zatrudnienia w w/w zakresie. Koszt badań lekarskich w całości pokryje wykonawca. Oryginał zaświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać beneficjentowi ostatecznemu projektu Wsparcie, natomiast kopię zaświadczenia Wykonawca powinien dostarczyć zamawiającemu w terminie 14 dni od wykonania badań lekarskich; - liczba dni szkolenia: maksymalnie 32 dni - kolejne dni robocze; - szkolenie winno odbywać się pięć razy w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00 maksymalnie. -liczba godzin szkolenia: 224 godzin (1 godzina = 60 minut) na jednego uczestnika, nie więcej niż 7 godzin (1 godzina = 60 minut) dziennie, w tym: 49 godzin (1 godzina = 60 minut) z wiedzy teoretycznej i 175 godzin (1 godzina = 60 minut) z wiedzy praktycznej. Zajęcia teoretyczne winny być zorganizowane dla dwóch grup 8 osobowych, zaś zajęcia praktyczne powinny być zorganizowane dla czterech grup 4 osobowych. Zamawiający wymaga aby zajęcia praktyczne odbywały się w gabinecie kosmetycznym lub pracowni kosmetycznej w czterech grupach; - zamawiający wymaga aby po każdej godzinie zajęć odbywała się przerwa minimum 5 minut. Zamawiający wymaga aby przerwy nie były wliczane w liczbę godzin szkolenia, natomiast wykazywane były i uwzględnione w programie szkolenia; - miejsce odbywania szkolenia: teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego; - zakres tematyczny szkolenia, zagadnienia z zakresu budowy paznokci i skóry, pielęgnacji paznokci i skóry, przeciwwskazań do wykonywania manicure - pedicure oraz stosowania zabiegów pielęgnacyjnych skóry; organizacja pracy przy wykonywaniu manicure - pedicure oraz zabiegów pielęgnacyjnych skóry. Praktyka obejmuje między innymi zabiegi relaksacyjne, zabiegi pielęgnacyjne skóry; zdobienie powiek; makijaż tradycyjny, wieczorowy oraz ślubny; depilacja zbędnego owłosienia, peelingi, maseczki, regulacja brwi; manicure (tradycyjny i francuski), pedicure, zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy, masaż dłoni i stóp, przedłużanie paznokci metodą akrylową i metodą żelową, zdobnictwo paznokci. - w przypadku materiałów potrzebnych do nauki zawodu na Kursie kosmetycznym Wykonawca winien wyposażyć każde stanowisko pracy dla 1 uczestnika szkolenia w minimum, w następujące artykuły: w 1 lampę do utwardzania paznokci, 2 szt. cążki, 3 szt. miseczki, 10 opak. wacików, lakiery do paznokci minimum 5 kolorów, 2 szt. zmywaczy, 10 szt. pilników, odżywki do pielęgnacji dłoni i stóp, 2 szt. pęset, 2 komp. cieni do powiek minimum 15 kolorów (różne odcienie), 3 szt. podkładów do twarzy (różne odcienie), puder prasowany minimum 4 odcienie, puder sypki minimum 2 odcienie, tusz do rzęs minimum 2 kolory, maseczki do twarzy minimum 5 rodzajów, ręczniki jednorazowego użytku min. 20 szt., tipsy, kleje, akryl i żel do paznokci w odpowiedniej ilości itp. - po zakończeniu szkolenia lampa do utwardzania paznokci oraz produkty, które pozostaną stają się własnością uczestnika szkolenia. - program szkolenia musi być sporządzony zgodnie z Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl; - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia indywidualne stanowisko do szkolenia oraz rękawiczki jednorazowego użytku w trakcie trwania szkolenia - do wyczerpania potrzeb beneficjentów ostatecznych. - zajęcia szkoleniowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie certyfikatu i akredytacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mopstomaszow.nbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach