Przetargi.pl
Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w podziale na 2 części

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 87321 Bartniczka, ul. Brodnicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 49 368 18 , fax. 0-56 49 364 84
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Brodnicka 8
  87321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 49 368 18, fax. 0-56 49 364 84
  REGON: 34042561500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gopsbartniczka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka dla dzieci uczęszczających do szkół i punktów przedszkolnych Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół i punktów przedszkolnych w Gminie Bartniczka w 2018 roku dla szacunkowej liczby uczniów w poszczególnych szkołach: a) Szkoła Podstawowa w Radoszkach - 40 posiłków dziennie, b) Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach - 23 posiłków dziennie, c) Gimnazjum w Jastrzębiu - 27 posiłków dziennie, Szacunkowa łączna ilość posiłków : 90 posiłków/dzień x 180 dni = 16200 posiłków. UWAGA: Wykonawca sporządzający ofertę w przedmiotowym postępowaniu winien mieć na uwadze wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach . CZĘŚĆ 2 Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka dla osób przebywających w Dziennym Domu Pobytu. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla osób przebywających w Dziennym Domu Pobytu (osoby w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne) na terenie Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019 dla szacunkowej liczby - 30 posiłków dziennie. Szacunkowa łączna ilość posiłków : 30 posiłków/dzień x 503 dni = 15090 posiłków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach Nr 1A i 1B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału osób trzecich składa do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podpisane przez upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu) do udostępnienia potencjału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach