Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania remizy w Baczynie na centrum społeczno kulturalne

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7277148 , fax. 095 7277136
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 095 7277148, fax. 095 7277136
  REGON: 00054682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania remizy w Baczynie na centrum społeczno kulturalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa pomieszczeń budynku remizy strażackiej związana ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na pomieszczenia użytkowe przeznaczone na cele społeczne i kulturalne, w miejscowości Baczyna, dz. nr 153/1 przy. ul. Gorzowskiej 17, gmina Lubiszyn. Wymiary zewnętrzne obiektu: długość 9,18 m, szerokość 8,27 m, wysokość 7,77 m, powierzchnia zabudowy 75,92 m?, kubatura 586,98 m?, powierzchnia użytkowa 59,80m2 Zakres prac obejmuje: zamurowanie drzwi i bramy wjazdowej,wykonania dwóch otworów okiennych i jednego drzwiowego, wykonanie ścian wewnętrznych gr. 12 cm z płyt regipsowych na stelażu systemowym, wykonanie podłóg z płytek terakota, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej typu żarowego, montaż stolarki okiennej PCV i drzwiowej wewnętrznej drewnianej, drzwiowej zewnętrznej aluminiowej z montażem nadproży, wykonanie tynków gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian farbami akrylowymi i sufitów farbami emulsyjnymi, licowanie ścian płytkami do wys, drzwi w pomieszczeniach sanitarnych, wykonanie instalacji grzewczej i wod.kan. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wyprawą elewacyjną, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dł. 130 m, wyposażenie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubiszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach