Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2021 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 50658982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2021 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2021 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski. 2. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni: 1) bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2021 r. o łącznej powierzchni 306.484,10 m2 (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 2) bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2021 r. – pierwsza kolejność utrzymania o łącznej powierzchni 90.439 m2 (Załącznik Nr 1A do SIWZ) 3) betonowej do zimowego utrzymania za pomocą piaskarek i pługów w 2021 r. o łącznej długości 11.061 mb (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 4) betonowej do utrzymania zimowego za pomocą piaskarek i pługów w 2021 r. – pierwsza kolejność odśnieżania o długości 1.322 mb (Załącznik Nr 2A do SIWZ) 5) gruntowej do zimowego utrzymania za pomocą pługów (i ewentualnie piaskarek) w 2021 r. o łącznej długości – 16.264 mb (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 3. W ramach realizacji i rozliczenia za zamówienie Wykonawca posłuży się cenami jednostkowymi netto za: 1) posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 2) posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 3) posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem 4) posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem 5) 1 godz. dyżuru na bazie operatora solarki 6) 1 godz. dyżuru domowego operatora solarki 7) 1 godz. pracy piaskarki 8) 1 godz. pracy pojazdu z pługiem 9) 1 godz. pracy równiarki 10) 1 godz. pracy spychacza 11) 1 godz. pracy pługa wirnikowego 12) 1 godz. pracy koparki przy wywozie śniegu 13) 1 godz. pracy ładowarki przy wywozie śniegu 14) 1 godz. pracy wywrotki przy wywozie śniegu 15) 1 godz. pracy pracownika fizycznego przy wywozie śniegu 16) 1 tonę 30% mieszanki piaskowo-solnej 4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 1) Zamawiający oraz Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia powołają koordynatorów akcji zimowej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osób lub podmiotów, które w określonym czasie będą mogły przejąć kompetencje koordynatorów w zakresie wydawania poleceń dysponowania sprzętem do prowadzenia akcji zimowego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski. O takim fakcie Wykonawca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub faxu, a w nagłych sytuacjach telefonicznie lub ustnie. 2) Koordynatorzy akcji zimowej będą decydować na bieżąco o wprowadzeniu dyżurów operatorów sprzętu (w siedzibie Wykonawcy, zwanej dalej „bazą” Wykonawcy lub dyżurów domowych). Wykonawca i Zamawiający wyznaczą i poinformują się wzajemnie o numerach telefonów dyżurujących koordynatorów. Od wprowadzenia dyżurów do ich odwołania wskazane telefony koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego muszą być czynne przez całą dobę. 3) Decyzje o wysłaniu rodzaju i ilości sprzętu (w tym o stężeniu solanki) będą podejmowane wspólnie przez koordynatorów akcji (lub osoby i podmioty wskazane przez Zamawiającego) w oparciu o aktualnie panujące warunki atmosferyczne i prognozy pogody. 4) Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin. 5) Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny. 6) Likwidacja gołoledzi 30% mieszanką piaskowo-solną na ulicach następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej. 7) Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki – dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20 km/godz. 8) W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane. 9) Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów. 10) Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. „doczyszczania” parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni. 11) Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie na piśmie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic. 12) Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Zamawiającego o zakończonej każdego dnia usłudze i dostarczenia Zamawiającemu do godz.1500 (np. faxem lub e-mail) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w imieniu którego będą działać koordynatorzy akcji zimowej. Zatwierdzone zestawienie Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do godz. 1500 następnego dnia. W razie konieczności Zamawiający dokona sprawdzenia przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia zakończenia usługi. 13) W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. W przypadku sprzętu, którego praca rozliczana jest godzinowo w kartach drogowych, powinny zostać wpisane ulice, które sprzęt odśnieżał lub posypywał mieszanką piaskowo-solną. 14) W przypadku jednoczesnego odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-solną ulic o nawierzchni betonowej – w celu zapewnienia wyższej jakości usługi – prace te powinny zostać wykonane przez dwa pojazdy, tj. pojazd wyposażony w pług oraz pojazd wyposażony w piaskarkę. W przypadku wykonania ww. prac jednym pojazdem tj. piaskarką z pługiem, Zamawiający zapłaci tylko za pracę samej piaskarki. 15) Zapisy o brzmieniu „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem” i „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem” oznaczają zadanie zlecone wykonywane przez pojazdy wyposażone jednocześnie w pług i solarkę, które najpierw odśnieżają poszczególne odcinki ulic, a następnie posypują solanką (o ustalonym stężeniu) w taki sposób, aby posypana już sól nie została usunięta pługiem na pobocze drogi. O podjęciu ww. zadań będą decydować w porozumieniu koordynatorzy akcji zimowej ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powierzchni podlegającej zimowemu utrzymaniu – wg ofertowych cen jednostkowych. W przypadku remontów ulic, ich powierzchnia lub fragment zostanie odjęta od całości powierzchni w rozliczeniu miesięcznym. Natomiast w przypadku przebudowy ulic, które w ich wyniku zyskają nawierzchnię bitumiczną lub betonową, ich powierzchnia zostanie dodana do wykazów i zestawienia miesięcznego. 17) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 18) Należność za wykonanie usługi rozliczona będzie w okresie miesięcznym, a faktury wystawiane na Miasto Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, NIP: 543-20-66-155, będą opłacane w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 5. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III SIWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 4 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika nr 5 do SIWZ, UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 9 do SIWZ. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 8 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm informację z otwarcia ofert na podstawie art.86. ust.5 ustawy PZP. 3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 5 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 5 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 9 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty , do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach