Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w okresie styczeń - marzec 2019

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w okresie styczeń - marzec 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z wykonywaniem zadań własnych dotyczących zimowego utrzymania dróg i ulic administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. 2. Wykonanie zamówienia uzależnione będzie od przebiegu sezonu zimowego i będzie realizowane w zależności od zaistniałych potrzeb. Wykonawca składając ofertę oferuje gotowość podjęcia działań zimowego utrzymania ulic i dróg w okresie zawieranej umowy. 3. Dyspozycje w zakresie realizacji zamówienia przekazywane będą Wykonawcy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 4. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 5. .Prace przy zimowym utrzymaniu polegają na : • odśnieżaniu ulic i dróg (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni) • zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej (posypywanie) • jednoczesnym zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżaniu 6. Zakres przetargu obejmuje 3 zadania częściowe :  zadanie częściowe nr 1 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu pługo - piaskarki”  zadanie częściowe nr 2 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu ciągnika ”  zadanie częściowe nr 3 „Zimowe utrzymanie odcinka drogi gminnej od Ronda nr 3 w m. Bukowska Wola, ul. Racławicka, Rynek, ul. Sienkiewicza do Ronda nr 1 przy użyciu pługo- piaskarki ” Zamawiający zastrzega iż w przypadku składania ofert dla zadań częściowych nr 1 i nr 3 Wykonawca musi dysponować sprzętem dla każdego zadania osobny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia na oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(załączniki 2.2a do specyfikacji). 2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach