Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Fryderyka Chopina
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6402051, 6404457 , fax. 616 402 051
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Fryderyka Chopina 10
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6402051, 6404457, fax. 616 402 051
  REGON: 63126570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrzesnia.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 z podziałem na części: Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo Część 2 – obszar gminy Miłosław Część 3 – obszar gminy Nekla Część 4 – obszar gminy Pyzdry Część 5 – obszar gminy Września Część 6 – obszar miasta Września Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 - opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1, b) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. c) w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa oświadczenie w oryginale innych podmiotów. d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach