Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SKOCZÓW

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8532974 , fax. 033 8532974
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Skoczowa
  ul. Rynek 1 1
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 033 8532974, fax. 033 8532974
  REGON: 00052759800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SKOCZÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg (akcja zimowa) na terenie gminy Skoczów poprzez odśnieżanie aż do stanu przejezdności wraz z likwidacją śliskości z podziałem na zadania: Zadanie 1: Drogi gminne w granicach miasta Skoczów - część północna - długość ok. 20 045 m; Zadanie 2: Drogi gminne w granicach miasta Skoczów - część południowa - długość ok. 12 174 m; Zadanie 3: Drogi gminne w obrębie sołectwa Wiślica - długość ok. 12 559 m. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg, z podaniem daty i miejsca wykonania, c)dysponują następującym sprzętem: Zadanie 1 oraz zadanie 2: ciągnik (moc min. 80 KM, napęd na 2 osie) z pługiem-1 szt., rozrzutnik do materiałów sypkich-2 szt., ciągnik (napęd na 1 oś) z pługiem-1 szt., przyczepa do transportu mat. sypkich-1 szt. Zadanie 3: ciągnik (moc min. 80 KM, napęd na 2 osie) z pługiem-1 szt., rozrzutnik do materiałów sypkich-1 szt., przyczepa do transportu mat. sypkich-1 szt. Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie - wymagane ilości sprzętu ulegają sumowaniu, d)posiadają ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Z treści załączonych dokumentów wynikać musi jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki uprawniające do udziału w postępowaniu. Uzupełnienie, bądź wyjaśnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe jedynie w trybie art.26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie III.2 a) będą: a)oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie III.2 b) będą: a) wykaz jednej wykonanej usługi w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanej z zimowym utrzymaniem dróg, z podaniem daty i miejsca wykonania, b) dokument od zamawiającego dla którego wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg, potwierdzający że usługa ta była wykonana należycie. 3)Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie III.2 c) będzie: a) oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia. 4) Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie III.2 d) będzie: a)oświadczenie wykonawcy o posiadaniu bądź oświadczenie, że wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia OC.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.skoczow.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach