Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. Część 2

Gmina Krościenko Wyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krościenko Wyżne
  ul. Południowa 9
  38-422 Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie
  REGON: 370440577
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. Część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.” Część 2: „Uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych i ich elementów” obejmująca uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych i ich elementów.Elementami dróg gminnych i powiatowych są: chodniki nieprzylegające bezpośrednio do nieruchomości stanowiących drogi publiczne powiatowe i gminne, zatoki przystankowe, chodniki pod wiatami przystankowymi.2. Informacje ogólne:1) Długość dróg i powierzchnia parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:a) długość dróg powiatowych wraz z ich elementami – 9,152 km,b) długość dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami – 8,497 km,c) długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,717 km,d) powierzchnia parkingów i placów – 10 706 m2.2) Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych planem zimowego utrzymania w Gminie Krościenko Wyżne w 2023 r. określony został w załączniku do SWZ.3) Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy została określona w formularzu ofertowym.4) Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówieniaa) Sposób i czas realizacji zamówienia: zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy; czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny; o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi upoważnionego pracownika Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą elektroniczną;b) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego ponad miarę utrudnień wynikających i związanych z należytą starannością przedmiotu umowy, i postanowieniami umowy i SWZ.c) Szerokość i wielkość pojazdów używanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinna być dostosowana do parametrów dróg i chodników, które są objęte usługą, tj. do ich szerokości, rodzaju nawierzchni oraz ograniczeń tonażowych.d) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.e) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.f) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.g) Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.h) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne stanowiącą załącznik do SWZ.5) Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do spraw dostępności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach