Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 - postępowanie 4

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (87) 643 49 20 , fax. (87) 643 54 54
 • Data zamieszczenia: 2020-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
  Wojska Polskiego 54
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. (87) 643 49 20, fax. (87) 643 54 54
  REGON: 79067589000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.st.augustow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 - postępowanie 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2020/2021- postępowanie 4.. Zakresy i ilości opisane są w załączonych do specyfikacji: „Szczegółowym opisie tematu zamówienia”, oraz w poszczególnych „Formularzach cenowych”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. NNE DOKUMENTY I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW 1) Formularz cenowy - wg załączonego do poszczególnych zadań wzoru; 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy); 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach