Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn wraz z materiałem w sezonie 2021/2022

Gmina Kostrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618178565, , fax. 618178191
 • Data zamieszczenia: 2020-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kostrzyn
  ul. Dworcowa 5
  62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie
  tel. 618178565, , fax. 618178191
  REGON: 63125955400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn wraz z materiałem w sezonie 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn wraz z materiałem w sezonie 2021/2022. Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych, polegają na odśnieżaniu, zwalczaniu i usuwaniu gołoledzi oraz usuwaniu pryzm śniegowych na drogach i ulicach na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn oraz awaryjnej pracy sprzętem ciężkim (ładowarka lub koparko-ładowarka o pojemności łyżki min. 0,5 m3), w przypadkach zaistnienia takiej konieczności. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ zwany Planem zimowego utrzymania dróg w Gminie Kostrzyn 3. Teren objęty zamówieniem został podzielony na dwa obwody: 1 i 2, w których zostały określone trzy kolejności i standardy odśnieżania dróg i ulic. 4. Usuwanie pryzm śniegowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach dotyczy wyłącznie obwodu 1-ego i będzie realizowane tylko na telefoniczne zgłoszenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, podobnie jak użycie pługu odśnieżnego typu ciężkiego i pługa wirnikowego o szerokości min. 2,30 m. Miejsce składania usuwanych pryzm zostanie wskazane na bieżąco przez Zamawiającego na odległość do 2 km. 5. UWAGA: W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności może wystąpić konieczność odśnieżania innych dróg będących we władaniu Zamawiającego nie wymienionych w zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia kolejności odśnieżania dróg będących przedmiotem zamówienia w momencie wystąpienia szczególnych okoliczności. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w SIWZ w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach oferowanego wynagrodzenia, a w przypadku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych do zmniejszenia zakresu usług, a tym samym zmniejszenia wysokości oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatne będzie w cyklach miesięcznych, wyłącznie za kompleksowo wykonane usługi w całym obwodzie i rozliczenie będzie w oparciu o oferowane ceny jednostkowe. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie kart drogowych wykonawcy: przez sołtysów na terenie gminy Kostrzyn oraz akceptację przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na terenie miasta Kostrzyn, pod warunkiem wykonania usługi w całym obwodzie. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi. 7. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zakupi wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały (piasek, sól) oraz sporządzi właściwe mieszanki również solanek. Koszty związane z stacjonowaniem sprzętu na terenie miasta lub gminy Kostrzyn ponosić będzie Wykonawca. Szczegóły dotyczące położenia bazy sprzętowej i materiałowej oraz dokładne określenie stacjonującego w niej sprzętu i ilości zapasów soli zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed zawarciem umowy o realizację usługi. 8. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres usług, wskazany przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 9. Ilościowy wykaz poszczególnych rodzajów usług dla obwodu 1 i 2 został określony w Kosztorysach ofertowych stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1.1 i 1.2 do formularza ofertowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowych zmian poszczególnych rodzajów usług, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczonych usług. 10. Wykonawca, któremu zostanie przyznane zamówienie, będzie na bieżąco informować (pisemnie) Zamawiającego o wszystkich planowanych lub podjętych zobowiązaniach dotyczących jednoczesnego prowadzenia akcji zima (również bezpośrednio przed zawarciem umowy o świadczenie usług). Informacja ta musi zawierać dane inwestora i miejsce świadczenia usług oraz (uzgodnione z Zamawiającym przed podjęciem zobowiązania) dane dotyczące zasad korzystania ze sprzętu stacjonującego na terenie miasta lub gminy Kostrzyn i osób obsługujących go. Informacja ta musi potwierdzać, że inne dodatkowe zamówienia nie spowodują pogorszenia jakości i terminowości świadczenia usług. Ponadto wymagane wyposażenie: sprzęt, urządzenia i pojazdy przeznaczone do obsługi miasta i gminy Kostrzyn w zakresie przedmiotu zamówienia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn wraz z materiałem w sezonie 2021/2022, będą stacjonowały na terenie gminy Kostrzyn, w terminie 2 dni od podpisania umowy do czasu zakończenia akcji zima. 11. Dla właściwej obsługi zimowego utrzymania dróg gminnych Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania: 1) bazą materiałowo-sprzętową – lokalizacja wskazana przez Zamawiającego, umożliwiającej wykonanie zadania w przewidzianym standardzie – wg załącznika nr 9 do SIWZ; 2) wystarczającą ilością sprzętu, 3) kwalifikowanym personelem, 4) zapasem soli i piasku, 5) sprawnie działającą łącznością telefoniczną. 12. W ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas materiałów: soli i piasku w ilości umożliwiającej co najmniej 5- krotne posypanie dróg objętych przetargiem. 13. Cena ofertowa powinna uwzględniać: 1) zakup potrzebnych materiałów: soli i piasku, 2) produkcję mieszanek: piasku i soli, 3) załadunek materiałów, 4) posypywanie dróg na całej szerokości, 5) odśnieżanie dróg na całej szerokości, 6) odśnieżanie gruntowego pobocza, 7) użycie ciężkiego sprzętu do odśnieżania dróg oraz poboczy, 8) składanie meldunków z wykonanych zadań. 14. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wymagać od Wykonawcy: 1) próbek mieszanki piaskowo solnej; 2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że materiały odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 15. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 16. Kody CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 17. W umowie na usługi przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionych kosztorysów ofertowych na etapie składania ofert. 18. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności: -kierowanie pojazdami, - obsługa sprzętu i pojazdów do prowadzenia zimowego utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kostrzyn wraz z materiałem w sezonie 2021/2022 19. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 8%. 20. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 21. Wykonawca, którego oferta - na podstawie kryteriów oceny ofert – będzie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w biurze podawczym - parter w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach