Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW W SEZONACH ZIMOWYCH; 2013-2014 i 2014-2015

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6248610 , fax. 016 6248613
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  ul. Piekarska 5 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6248610, fax. 016 6248613
  REGON: 65090048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW W SEZONACH ZIMOWYCH; 2013-2014 i 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław, w sezonach zimowych; 2013-2014 i 2014-2015. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław polegać będzie w szczególności na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu jej poprzez użycie materiału uszarstniającego (mieszanka piaskowo-solna) zgodnego z obowiązującymi przepisami. W każdym zadaniu obejmującym kompleksowe utrzymanie dróg należy zapewnić odśnieżenie zatok oraz przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, szkół, cmentarzy i świetlic wiejskich oraz miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Utrzymanie przejezdności dróg odbywać się będzie poprzez sukcesywne wykonywanie na drogach gminnych następujących zabiegów: - odśnieżanie jezdni - mechaniczne usuwanie śniegu obustronnie na całej jej szerokości, - likwidacja zatorów śnieżnych (zasp), - likwidacja śliskości na podjazdach (posypanie jezdni piaskiem, mieszanką piaskowo-solną), - utrzymywanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy sprzętu muszą być wyposażeni w telefony komórkowe). Zabiegi te wykonywane będą przy użyciu pługów odśnieżnych lemieszowych, odśnieżarek mechanicznych na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych oraz maszyn drogowych lub budowlanych. Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub w prawo w zależności od miejsca prowadzenia robót. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 m. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co najmniej: - jednym zestawem roboczym: - samochód lub ciągnik lub koparko-ładowarka plus piaskarka plus pług (pługopiaskarka), - jednym samochodem samowyładowczym o ładowności 4 - 20 ton, Wykonawca będzie dysponował we własnym zakresie i w swoim imieniu zapewni załadunek materiałów uszarstniających przeznaczonych do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg. Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym lub ustnym przekazanym przez Wójta Gminy, pracownika Zamawiającego, sołtysa lub radnego wsi w czasie do 4 godz. od jego otrzymania. Trasy pierwszej kolejności należy odśnieżyć do godz. 7:00 po zaistniałych opadach nocnych, zaś trasy drugiej kolejności - do godz. 9:00. Po rozpoczęciu czynności zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być zapisy o godzinach i miejscu pracy sprzętu, stanie utrzymania dróg i utrudnieniach. Zamawiający przeprowadzał będzie na wybranych odcinkach dróg sprawdzenie użytych materiałów, sposobu prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu oraz zachowanie utrzymania, a przede wszystkim przejezdności dróg. Osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli i koordynowania akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik Urzędu Gminy Jarosław. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych powyżej zastrzega się prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymaganiami usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: aktualnym stanie przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi na poszczególnych odcinkach dróg, zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi i innych zdarzeniach zauważonych na drodze. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez sołtysa lub radnego wsi, w której jest odśnieżana droga (data oraz ilość efektywnych godzin pracy sprzętu bez czasu przeznaczonego na dojazd czy usuwanie awarii). Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 następujące zadania - części: 1. Zadanie nr 1 - makroregion południe obejmujący następujące miejscowości: Munina, Morawsko, Tuczempy. Przewidywana ilość godz. pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym: odśnieżanie dróg (mechaniczne - tylko pług) 500 godz., odśnieżanie dróg wraz z posypaniem (pług plus piaskarka wraz z mieszanką piaskowo-solną) - likwidacja śliskości na podjazdach (posypanie jezdni piaskiem, mieszanką piaskowo-solną) 50 godz. 2. Zadanie nr 2 - makroregion północ obejmujący następujące miejscowości: Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska. Przewidywana ilość godz. pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym: odśnieżanie dróg (mechaniczne - tylko pług) 500 godz., odśnieżanie dróg wraz z posypaniem (pług plus piaskarka wraz z mieszanką piaskowo-solną) - likwidacja śliskości na podjazdach (posypanie jezdni piaskiem, mieszanką piaskowo-solną) 25 godz. 3. Zadanie nr 3 - makroregion wschód obejmujący następujące miejscowości: Koniaczów, Makowisko, Sobiecin, Surochów, Zgoda. Przewidywana ilość godz. pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym: odśnieżanie dróg (mechaniczne - tylko pług) 250 godz., odśnieżanie dróg wraz z posypaniem (pług plus piaskarka wraz z mieszanką piaskowo-solną) - likwidacja śliskości na podjazdach (posypanie jezdni piaskiem, mieszanką piaskowo-solną) 20 godz. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków. Za wykonane usługi zimowego utrzymania dróg strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego raportów pracy sprzętu (ilością godzin) oraz stawek jednostkowych za godz. pracy sprzętu zgodnie z przyjętą ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy może się odbywać fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu. Przewidziane przez zamawiającego ilości godzin pracy sprzętu mogą ulec zmianie w zależności od zaistniałych warunków pogodowych. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie - zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty (kalkulacji ceny jednostkowej) - wyceny prac przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia na wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na każde zadanie (część) zamówienia. Wadium musi wniesione do dnia 17.10.2013 r. do godz. 12:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach