Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w 2019 roku – Część II.

Gmina Poronin ogłasza przetarg

 • Adres: 34520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 074 112 , fax. 182 074 192
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poronin
  ul. Józefa Piłsudskiego 5
  34520 Poronin, woj. małopolskie
  tel. 182 074 112, fax. 182 074 192
  REGON: 49189263000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w 2019 roku – Część II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w 2019 roku – ilość dróg w km 14,9 (+/- 10% w km). Zakres robót obejmuje: a) Odśnieżanie dróg, b) Posypywanie dróg w celu usunięcia śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, śliskości śniegowej), c) Odśnieżanie placów, d) Załadowanie i wywóz śniegu z poboczy w miejsca nie kolidujące z ruchem pojazdów i pieszych, e) Usunięcie pozostałych materiałów szorstkich po zakończeniu sezonu odśnieżania (sprzątanie po zimie), f) Prowadzenie dyżurów w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania dróg. - zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg i wykazem dróg stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach