Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Bielowicko, Łazy, Wieszczęta na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023r. – usługi powtórzeniowe

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33/472 62 00 , fax. 33/472 62 62
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 33/472 62 00, fax. 33/472 62 62
  REGON: 072182255
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Bielowicko, Łazy, Wieszczęta na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023r. – usługi powtórzeniowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polegać będzie na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie odśnieżania, posypywania grysem lub soląoraz usuwanie zasp śnieżnych w zależności od panujących warunków atmosferycznych, na terenie Gminy Jasienica wsołectwie Bielowicko, Łazy, Wieszczęta w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 kwietnia 2023r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach