Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022 – 2023 na terenie Gminy Zarszyn

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, Bieszczadzka 74
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  REGON: 370440784
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022 – 2023 na terenie Gminy Zarszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Długie, Nowosielce - drogi o łącznej długości ok. 36,0 km.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pielnia - drogi o łącznej długości ok. 12,0 km.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Zarszyn, Posada Zarszyńska, Odrzechowa, Pastwiska - drogi o łącznej długości ok. 28,2 km.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Jaćmierz, Jaćmierz- Przedmieście, Posada Jaćmierska, Bażanówka - drogi o łącznej długości: 30,0 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla Części 1 zamówienia:Zamawiający żąda aby wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia miał dostępny sprzęt: dwa opłużone pojazdy (pługopiaskarka; samochód; ciągnik rolniczy; koparka; koparko - ładowarka) oraz jedną piaskarkę – pojazd z urządzeniem do likwidacji śliskości jezdni;dla Części 2 zamówienia:Zamawiający żąda aby wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia miał dostępny sprzęt: jeden opłużony pojazd (pługopiaskarka; samochód; ciągnik rolniczy; koparka; koparko - ładowarka) oraz jedną piaskarkę – nośnik z urządzeniem do likwidacji śliskości jezdni;dla Części 3 zamówienia:Zamawiający żąda aby wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia miał dostępny sprzęt: dwa opłużone pojazdy (pługopiaskarka; samochód; ciągnik rolniczy; koparka; koparko - ładowarka) oraz jedną piaskarkę – pojazd z urządzeniem do likwidacji śliskości jezdni;dla Części 4 zamówienia:Zamawiający żąda aby wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia miał dostępny sprzęt: dwa opłużone pojazdy (pługopiaskarka; samochód; ciągnik rolniczy; koparka; koparko - ładowarka) oraz jedną piaskarkę – pojazd z urządzeniem do likwidacji śliskości jezdni;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach