Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Przysietnica w sezonie 2022/2023

GMINA BRZOZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 133061061
 • Data zamieszczenia: 2022-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRZOZÓW
  ul. Armii Krajowej 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 133061061
  REGON: 370440235
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Przysietnica w sezonie 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Przysietnica w sezonie 2022/2023Zakres zimowego utrzymania dróg gminnych na sołectwach gminy Brzozów w okresie zimowym 2022/2023 obejmuje:• odśnieżanie dróg i parkingów,• zwalczanie gołoledzi na drogach i parkingach poprzez usuwanie śniegu, posypywaniem piaskiem, mieszanką piaskowo-solną, wg wskazań przedstawiciela zamawiającego, piasek i mieszanka piaskowo-solna dostarczana przez zamawiającego,• wywożenie śniegu z miejsc wskazanych na składowiska wskazane przez zamawiającego,Czas reakcji tj. czas pomiędzy wezwaniem przez przedstawiciela zamawiającego (sołtysa miejscowości) a rozpoczęciem świadczenia usługi – nie więcej niż 1 godzina 30 minut.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości sprzętu używanego do realizacji zamówienia. Wykonawca musi dysponować w trakcie realizacji zamówienia minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług oraz urządzenie do rozsypywania mieszanki piaskowo solnej.Drogi objęte przedmiotem zamówienia:DROGA PRZY CMENTARZU nr 199DROGA nr 212, 287,289,510/1DROGA nr 524, 602DROGA nr 1499DROGA nr 1882, 1498, 1555DROGA nr 1920DROGA nr 2351, 2403DROGA OBOK KAPELI nr 2381, 2526DROGA NAPRZECIW DOMU STRAŻAKA nr 2740DROGA NA RZEPKÓWKĘ nr 3224, 3242, 3261, 3269DROGA OBOK WIĘCKA nr 3462DROGA NA RĘBÓWKĘ nr 3780DROGA ZA FLORCZAKIEM nr 4154DROGA OBOK WRÓBLA nr 4567DROGA DO RZEPKI nr 4908DROGA DO MATYSZA nr 4970DROGA POD LASEM nr 8848, 8709DROGA nr 5453DROGA NA OSTROWIEC nr 5442DROGA NA OBOJÓWKĘ nr 8403, 8298DROGA NA ZUBLÓWKĘ nr 8041, 7875DROGA NA PIETRYKÓWKĘ nr 7639DROGA NA WOLANINÓWKĘ nr 5400DROGA NA OBSZAR nr 5320DROGA NA JASEK nr 5306DROGA OBOK KORABIA nr 5292, 5636DROGA NA JABŁONKĘ nr 5629, 6088, 5886DROGA PRZY KOŚCIELE ŚW MARCINA nr 5625, 5624DROGA PRZY STADIONIE ISKRY nr 5471
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach