Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, sołectwa 2

Miasto i Gmina Ostrzeszów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 320 600 , fax. 627 320 601
 • Data zamieszczenia: 2020-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Ostrzeszów
  ul. Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 627 320 600, fax. 627 320 601
  REGON: 25085514000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, sołectwa 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zakres każdej z części obejmuje: odśnieżanie dróg, posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli w wyznaczonych miejscach oraz usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni w razie potrzeby. Szacunkowa ilość prac została określona w „Wykazach rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 1-5. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Części zamówienia: Nr 1. „Sołectwa Marydół, Korpysy, Niedźwiedź, Kozły, Bledzianów, Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Marydół)" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr I , tj: Sołectwa Marydół, Korpysy, Niedźwiedź, Kozły, Bledzianów, Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Marydół). Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 46,27 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 2. „Sołectwa Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Zajączki), Myje, Kuźniki, Zajączki" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 2, tj: Sołectwa Siedlików (do drogi powiatowej od wsi Zajączki), Myje, Kuźniki, Zajączki. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 39,47 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 3. „Sołectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa" stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 3, tj: Sołectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 50,91 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 4. „Sołectwa Pustkowie Południe, Pustkowie Północ oraz ul. Warszawska" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa " stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 4, tj: Sołectwa Pustkowie Południe, Pustkowie Północ oraz ul. Warszawska. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 17,45 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości Jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Nr 5. „Sołectwa Olszyna, Rojów" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach na terenie gminy Ostrzeszów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie wykonywane zgodnie z „ Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa " stanowiących załącznik do umowy z Wykonawcą, na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazie rodzaju usług " dla CZĘŚCI Nr 5, tj: Sołectwa Olszyna, Rojów. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem: 32,57 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg, 2) posypywanie Jezdni mieszanką piasku i soli, w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości Jezdni, w razie potrzeby. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem na rok 2021 stanowi załącznik do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie gminy Ostrzeszów - sołectwa ". Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn . zm.). W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu usługi, określonych w opisie przedmiotu zamówienia takich jak: odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą, rozpryskiwanie substancji, usuwanie gołoledzi. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw, b) kosztorys ofertowy (wykaz rodzaju usług) według załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach