Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, miasto Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 320 600 , fax. 627 320 601
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Ostrzeszów
  ul. Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 627 320 600, fax. 627 320 601
  REGON: 25085514000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2021, miasto Ostrzeszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów w zakresie jezdni, placów, parkingów, stanowisk postojowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane zgodnie z „Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie miasta Ostrzeszów ", stanowiących załącznik do umowy z wykonawcą i na warunkach określonych w tej umowie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szacunkowa ilość prac została określona w „ Wykazach rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 1 , tj: Miasto Ostrzeszów - ulice i dla CZĘŚCI NR 2, tj: Miasto Ostrzeszów - chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Części zamówienia: Nr 1. „Miasto Ostrzeszów - ulice": Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Ostrzeszów w zakresie jezdni, placów, parkingów, stanowisk postojowych. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane zgodnie z ..Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie miasta Ostrzeszów ", stanowiących załącznik do umowy z wykonawcą i na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 1, tj: Miasto Ostrzeszów - ulice. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie jezdni, placów, parkingów i stanowisk postojowych, 2) posypywanie mieszanką piasku i soli jezdni, placów, parkingów i stanowisk postojowych w wyznaczonych miejscach, 3) zwalczanie śliskości przez rozpryskiwanie roztworu chlorku sodu (NaCl),wapnia (CaCl2) lub magnezu (MgCl2) tzw. solanki, w razie potrzeby, 4) usuwanie gołoledzi na całej szerokości jezdni, placów, parkingów i stanowisk postojowych w razie potrzeby, 5) załadunek i wywóz śniegu z jezdni, placów, parkingów i stanowisk postojowych w razie potrzeby. Wykaz ulic, placów, parkingów i stanowisk postojowych objętych zimowym utrzymaniem został określony w załączniku do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie miasta Ostrzeszów ". Nr 2. „Miasto Ostrzeszów - chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe": Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów w zakresie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane zgodnie z „Zasadami zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie miasta Ostrzeszów ", stanowiących załącznik do umowy z wykonawcą i na warunkach określonych w tej umowie. Szacunkowa ilość prac została określona w „Wykazie rodzaju usług" dla CZĘŚCI Nr 2, tj: Miasto Ostrzeszów - chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych, 2) posypywanie mieszanką piasku i soli chodników, przejść dla pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych w wyznaczonych miejscach, 3) usuwanie gołoledzi na całej szerokości chodników, przejść dla pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych w razie potrzeby, 4) załadunek i wywóz śniegu z chodników, przejść dla pieszych oraz ścieżek pieszo- -rowerowych w razie potrzeby. Wykaz chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych objętych zimowym utrzymaniem został określony w załączniku do „Zasad zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązujących na terenie miasta Ostrzeszów ".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw, b) kosztorys ofertowy (wykaz rodzaju usług) według załącznika nr 3 do SIWZ. c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach