Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020

Gmina Zembrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 746 040, , fax. 338 770 700
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zembrzyce
  Zembrzyce 540
  34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie
  tel. 338 746 040, , fax. 338 770 700
  REGON: 72182025000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020, z podziałem na 12 niżej wymienionych zadań (oferty częściowe), obejmujących obszarem tereny zgodnie z zasadami zimowego utrzymania dróg stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian we wskazanym wykazie dróg w przypadkach podyktowanych koniecznością wydłużenia lub skrócenia wymienionych odcinków dróg lub objęcia zimowym utrzymaniem nowych. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie części stanowią zadania : Zadanie 1 – obszar sołectwo Marcówka Odśnieżanie dróg gminnych na długości 8,400 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 2 – obszar sołectwo Zembrzyce – przysiółek Zarębki-Pilchówka i Zarębki-Skawieckie Odśnieżanie dróg gminnych na długości 7,436 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD Zadanie 3 – obszar sołectwo Zembrzyce – Centrum I Odśnieżanie dróg gminnych na długości 10,692 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 4 – obszar sołectwo Zembrzyce – Centrum II Odśnieżanie dróg gminnych na długości 4,235 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD Zadanie 5 – obszar sołectwo Zembrzyce – osiedle Bace Odśnieżanie dróg gminnych na długości 2,455 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 6 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna oraz przysiółek Ruski Grygle Odśnieżanie dróg gminnych na długości 11,487 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 7 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna – osiedle Żmije Odśnieżanie dróg gminnych na długości 2,856 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 8 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna – osiedle Wójciki Odśnieżanie dróg gminnych na długości 0,915 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 9 – obszar sołectwo Zembrzyce-Tarnawa Dolna – osiedle Koźle Odśnieżanie dróg gminnych na długości 1,941 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 10 – obszar sołectwo Śleszowice część wsch. oraz Tarnawa Dolna część pn. Odśnieżanie dróg gminnych na długości 7,691 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 11 – obszar sołectwo Śleszowice część zach. oraz Tarnawa Dolna część pd. Odśnieżanie dróg gminnych na długości 8,876 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 12 – obszar sołectwo Tarnawa Górna Odśnieżanie dróg gminnych na długości 3,990 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Wymagania dotyczące prowadzenia akcji zimowej na drogach (zasady ZUD) : 1. Wykonawca ustala ze swojej strony głównego koordynatora akcji zimowej – osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie pracy sprzętu, która również jest zobowiązana do ciągłego monitorowania i informowania Zamawiającego o aktualnej sytuacji na drogach na danym terenie. Ponadto Zamawiający wymaga udostępnienia kontaktu bezpośrednio z kierowcami – telefonia komórkowa. 2. Wykonawca zabezpiecza gotowość sprzętu specjalistycznego do podjęcia akcji zimowej wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjną realizację przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgłoszenia konieczności wyjazdu do podjęcia usług na drogach nie była dłuższa niż 1 godzina. W przypadku opóźnienia z winy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne (określone umową). 4. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia akcji zimowej w oparciu o postanowienia niniejszej specyfikacji zgodnie z zasadami i standardami określonymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 6. Zamawiający może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania na wybranych drogach i odcinkach, rozliczając czas wykonania usług wg stawek godzinowych podanych w formularzu ofertowym. Samowolne decyzje podjęte przez Wykonawców w tym zakresie bez porozumienia i zgody Zamawiającego spowodują, że ich czas realizacji nie będzie rozliczony. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w punkcie 6.2. wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach