Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w 2023 r.

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, Oświęcimska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  REGON: 276258380
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w 2023 r.Zakres zamówienia obejmuje:a) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych w III standardzie – odśnieżanie w ilości: 462 621 m2 x 16.b) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych w II standardzie – zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie) w ilości: 462 621 m2 x 5.c) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych w III standardzie – zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie) w ilości: 462 621 m2 x 16.d) odśnieżanie i likwidacja śliskości w ciągu wyznaczonych przez przedstawiciela Zleceniodawcy odcinków chodników (ręczne zebranie i wywiezienie śniegu oraz ręczne posypanie chodnika) w ilości: 5.000 m2 x 11.e) praca „ciężkiego sprzętu” (np. koparko – ładowarki, ładowarki kołowej, gąsienicowej) w przypadku obfitych opadów śniegu lub zawiei i zamieci śnieżnych powodujących przerwy komunikacyjne w ilości: 70 godz.f) pełnienie dyżuru (telefonicznego) przy zimowym utrzymaniu dróg – całodobowo, 7 dni w tygodniu, w terminie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. oraz od 01 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.W związku z charakterem zamówienia, określony powyżej zakres prac może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach