Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mońki w sezonie zimowym 2020/2021.

Gmina Mońki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 162 587 , fax. 857 162 587
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mońki
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 857 162 587, fax. 857 162 587
  REGON: 50659102000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mońki w sezonie zimowym 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach gminnych, na terenie gminy Mońki w sezonie zimowym 2020/2021. 2. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 150,45 km, w tym drogi na terenie miasta 17,75 km i drogi na terenie gminy (poza miastem) 132,7 km. 3. Zamawiający będzie zlecać wykonanie usług zimowego utrzymania dróg według potrzeb. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odśnieżania i zwalczania śliskości w ciągu max. 2 godzin, na każde wezwanie zamawiającego. 5. Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem na część 1 (obszar miasta): 1) nośnik z piaskarką – 2 szt., 2) nośnik z pługiem – 2 szt., 3) koparko – ładowarka z pługiem – 1 szt.. 6. Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem na część 2 (obszar poza miastem): 1) nośnik z piaskarką i pługiem – 2 szt., 2) nośnik z pługiem– 2 szt., 3) równiarka drogowa z pługiem– 2 szt., 4) koparko – ładowarka z pługiem – 1 szt., 7. Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie przy użyciu mieszanki piaskowo – solnej i piasku. Mieszankę piaskowo – solną i piasek oraz załadunek wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie. Przewidywana ilość mieszanki piaskowo – solnej 400 ton i piasku 80 ton. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a i 1b do siwz część 1 i 2. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osobę lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.): 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby lub osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac związanych z usuwaniem śliskości w tym kierowców i operatorów sprzętu. . Wymiar czasu pracy i liczbę osób zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy oraz na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym od dnia otrzymania wezwania, wykonawca lub podwykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) w przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych, c) wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osoby lub osób przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania usług. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2 lit. a). Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby lub osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 2 lita. a), wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za rozpoczęty dzień, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 4) ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz cenowy na część 1 lub 2 – wzór zał. nr 2a i 2b 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne (zał. nr 3 do siwz). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem zał. nr 4 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach