Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2022/2023.

GMINA KOŁACZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOŁACZYCE
  ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  REGON: 370440324
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingów na terenie gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2022/2023.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.3. Zakres usługi na drogach będących w zarządzie zamawiającego obejmuje:1) Odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem rolniczym z odpowiednim osprzętem przystosowanym do odśnieżania bądź samochodem przystosowanym do odśnieżania - na drogach gminnych nadających się do użycia takiego sprzętu.2) Odśnieżanie chodników odśnieżarką bądź ciągnikiem przystosowanym do tego celu.3) Odśnieżanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników przy pomocy ciągnika z pługiem i lemieszem gumowym.4) Dostawa mieszanki piasku z solą i mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 4 mm z piaskiem i solą - na potrzeby likwidacji śliskości w miejsca wskazane przez zamawiającego (strome podjazdy, zakręty itp.) oraz w określonych ilościach.5) W sytuacjach ekstremalnych (marznąca mżawka itp.) zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg na całej długości wskazanych przez Zamawiającego.6) Zwalczanie śliskości przez posypywanie odcinków dróg wskazanych przez Zamawiającego.7) Wywóz śniegu na Błonie w Kołaczycach - z placów, skrzyżowań, dróg i chodników w sytuacji uniemożliwiającej dalsze odśnieżanie i użytkowanie tych miejsc. 4. Od Wykonawcy usługi wymaga się:1) Gwarancji prowadzenia prac również w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia,2) Dyspozycyjności i zapewnienia jak najkrótszego czasu organizacji pracy od czasu zaistnienia potrzeby realizacji usługi i powiadomienia do czasu realizacji usługi,3) Ponadto, każdy oferent zobowiązany jest podać sposób jak najszybszego kontaktu (telefon, tel. komórkowy), wymienić posiadany sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymienić wykonane usługi o podobnym rodzaju ze wskazaniem zamawiającego (pkt.8, 9, 10 Formularza Ofertowego).5. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi będące w zarządzie zamawiającego na terenie następujących miejscowości:A. Kołaczyce.B. Nawsie Kołaczyckie.C. Sowina.D. Bieździedza.E. Bieździadka.F. Lublica.G. Sieklówka.H. Krajowice.6. Harmonogram odśnieżania dla poszczególnych miejscowości, wskazujący konkretne drogi gminne wraz z zakresem kilometrów oraz określający kolejność odśnieżania konkretnych dróg stanowić będzie załącznik do umowy w przedmiocie niniejszego zamówienia.7. Dopuszcza się realizację zamówienia przy udziale podwykonawców w określonych miejscowościach lub ich częściach. Oferent w odpowiednim miejscu Formularza Ofertowego wskaże podwykonawcę i proponowany rejon powierzenia wykonania usługi.8. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usługi oraz niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu usługi przez podwykonawcę.9. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi czy chodnika, Wykonawca usługi zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego.10. Za wszelkie ewentualnie wynikłe szkody związane z realizacją niniejszego pełną odpowiedzialność będzie ponosić Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach