Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2020/2021

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 544 204 , fax. 618 120 270
 • Data zamieszczenia: 2020-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 616 544 204, fax. 618 120 270
  REGON: 63125874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest zimowe utrzymanie sieci dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak o łącznej długości 127,33 km. 2) Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników będą odbywały się na terenie Gminy Czerwonak wg zestawienia dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem. Drogi podzielono na 5 kolejności zimowego utrzymania w 2 standardach oraz na utrzymanie chodników ogółem, będących załącznikiem do SIWZ. 3) Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót: a) na całej długości dróg dla standardu I – drogi sieci strategicznej oraz I kolejności – odśnieżanie i/lub zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni chlorkiem sodu aby uzyskać po 1 przejeździe efekt oczekiwany dla standardu I; b) na całej długości dróg dla standardu I i II – chodniki oraz drogi II – IV kolejności – odśnieżanie i/lub zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni mieszanką chlorku sodu i piasku minimum 50%, aby uzyskać po 1 przejeździe efekt oczekiwany dla właściwego standardu. 4) Szacowane sumaryczne ilości usług zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach): a) Standard I – drogi sieci strategicznej i I kolejności – 1 342,66 km b) Standard I i II – drogi II - IV kolejności – 663,00 km c) Chodniki – 825,53 km d) Rozwiezienie i zwiezienie 40 szt. pojemników (własność Wykonawcy) na mieszankę piasku z solą 4% z ich uzupełnieniem – 1 krotność e) Zwiezienie 40 szt. pojemników (własność Zamawiającego) na plac w Koziegłowach – 1 krotność f) Dostawa mieszanki - uzupełnienie 120 szt. pojemników – 4 krotność 5) Przystąpienie do wykonywania usługi, w godzinach od 07:00 do 22:00, następuje na polecenie Zamawiającego, w zakresie wszystkich kolejności odśnieżania dróg i chodników. Zamawiający może wskazać tylko wybrane drogi i chodniki do wykonania usługi. 6) W godzinach od 22:00 do 07:00 Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzję o podjęciu działań na drogach sieci strategicznej i I kolejności zimowego utrzymania oraz w zakresie chodników. 7) Po wydaniu przez Zamawiającego polecenia o natychmiastowym podjęciu działań maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach gminnych, do obliczania czasu reakcji bierze się godzinę wysłania wiadomości e-mail) jest zgodny z wyborem Wykonawcy w ofercie, jednakże maksymalnie wynosi 2 godziny. Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w określonym terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę karami zgodnie z umową. 8) W przypadku intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających utrzymanie wymaganych standardów lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający wymaga utrzymania przejezdności dróg - Wykonawca sam decyduje o użyciu pługów bez GPS oraz ciężkiego sprzętu do wykonania działania na drogach objętych zimowym utrzymaniem. Cena użycia sprzętu ciężkiego jest wkalkulowana w cenę jednostkową za odśnieżanie. Przed wysłaniem sprzętu ciężkiego oraz pługów bez GPS należy zgłosić Zamawiającemu wyjazd tego sprzętu wraz z podaniem miejsc i długości odcinków na jakich będzie pracował, aby Zamawiający mógł kontrolować jakość prac bezpośrednio w terenie. Zamawiający odmówi zapłaty za niezgłoszone przed wyjazdem użycia sprzętu bez GPS. 9) Dla właściwej obsługi zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawcy zobowiązani są do posiadania: a) bazy materiałowo-sprzętowej w odległości nie większej niż 30 km, od najbliższego odcinka drogi gminnej, utrzymywanej w sieci strategicznej; b) wystarczającej ilości sprzętu; c) kwalifikowanego personelu; d) zapasu soli i piasku; e) sprawnie działającej łączności telefonicznej (24 godziny na dobę); f) sprawnie działającej poczty e-mail z potwierdzeniem odbioru wiadomości. 10) Pługopiaskarki z zamontowanym nadajnikiem GPS są podstawowym sprzętem do realizacji działań zimowego utrzymania dróg. Pługi bez GPS oraz sprzęt ciężki są używane wyłącznie do prowadzenia działań w trudnych warunkach pogodowych na zasadach opisanych w pkt 8. W przypadku awarii lub alternatywnego/dodatkowego wykorzystania sprzętu do obsługi zadania, Wykonawcy zmuszeni są do użycia sprzętu z nadajnikami GPS. 11) Cena ofertowa powinna uwzględniać w szczególności: a) zakup potrzebnych materiałów: soli i piasku, b) produkcję mieszanek: piasku i soli oraz solanek, c) załadunek materiałów, d) posypywanie dróg, e) odśnieżanie dróg (zależnie od potrzeby pługiem lub sprzętem ciężkim). Więcej szczegółów zostało opisanych w Specyfikacji Technicznej (ST)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: a) zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych. Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – stanowiące załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach