Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2019-2020

Gmina Czarny Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182613540 , fax. +48182613530
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Dunajec
  Józefa Piłsudskiego 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. +48182613540, fax. +48182613530
  REGON: 49189216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chochołów Część 2 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciche Część 3 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czarny Dunajec Część 4 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czerwienne Część 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Dział Część 6 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Koniówka Część 7 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Odrowąż Część 8 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Piekielnik Część 9 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pieniążkowice Część 10 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podczerwone Część 11 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podszkle Część 12 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ratułów Część 13 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stare Bystre Część 14 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wróblówka Część 15 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Załuczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Oświadczenie dotyczące wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz z podaniem nazw firm będących podwykonawcami (jeżeli dotyczy) [art. 36b ust. 1 ustawy pzp] - załącznik nr 7 do SIWZ; 4) Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach