Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie Gminy Wojaszówka.

Gmina Wojaszówka ogłasza przetarg

 • Adres: 38-471 Wojaszówka, Wojaszówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 385 016 , fax. 134 385 225
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojaszówka
  Wojaszówka 115
  38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie
  tel. 134 385 016, fax. 134 385 225
  REGON: 37044060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojaszowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie Gminy Wojaszówka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Odrzykoń, wg ilości kilometrów określonych w załączniku numer 4 do SIWZ Część 2: Pietrusza Wola, Rzepnik wg ilości kilometrów określonych w załączniku numer 4 do SIWZ Część 3: Bajdy, Wojaszówka, wg ilości kilometrów określonych w załączniku numer 4 do SIWZ Część 4: Ustrobna, Bratkówka, Wojkówka, Łączki Jagiellońskie, wg ilości kilometrów określonych w załączniku numer 4 do SIWZ Część 5: Przybówka, Łęki Strzyżowskie, wg ilości kilometrów określonych w załączniku numer 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części przedstawiony został w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty, aktualne na dzień składania ofert: 1) Wypełniony formularz OFERTY 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach