Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2022/2023

Gmina Olszanica ogłasza przetarg

 • Adres: 38-722 Olszanica, Olszanica 81
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszanica
  Olszanica 81
  38-722 Olszanica, woj. podkarpackie
  REGON: 370440057
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2.1. część 1 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Olszanica”. Długość dróg do odśnieżania: 10,534 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 8,584 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 8,584 km, długość chodników: 0,415 km.4.2.2. część 2 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Orelec”. Długość dróg do odśnieżania: 4,860 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 4,560 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 4,560 km.4.2.3. część 3 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Paszowa”.Długość dróg do odśnieżania: 4,095 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 4,095 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 4,095 km.4.2.4. część 4 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Rudenka”. Długość dróg do odśnieżania: 2,720 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,240 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,240 km.4.2.5. część 5 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Zwierzyń”. Długość dróg do odśnieżania: 3,210 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,500km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,500 km.4.2.6. część 6 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Stefkowa”. Długość dróg do odśnieżania: 3,300 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 3,300 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 3,300 km4.2.7. część 7 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Wańkowa”. Długość dróg do odśnieżania: 2400 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,400 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,400 km4.2.8. część 8 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Uherce Mineralne”. Długość dróg do odśnieżania: 13,099 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 8,877 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 8,877 km, długość chodników: 0,660 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:w zakresie części 1 i 8 zamówienia:a) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 70 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania dróg.b) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 20 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania chodników.w zakresie części 2-7 zamówienia:c) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 70 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania dróg.Uwaga:Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2 lub więcej części) to musi dysponować co najmniej jednym pojazdem dla każdej z części zamówienia oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi pojazdami w różnych częściach.6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).6.3. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale8 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach