Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedźwiedź

Gmina Niedźwiedź ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 312 772 , fax. 183 317 057
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiedź
  Niedźwiedź 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  tel. 183 312 772, fax. 183 317 057
  REGON: 49189253500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedźwiedź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedźwiedź. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych polega na odśnieżaniu, poprzez zebranie całej warstwy śniegu, aż do nawierzchni, usuwaniu błota pośniegowego, posypywanie nawierzchni mające na celu likwidowanie śliskości nawierzchni z używaniem mieszanek solnych, solanek płynnych lub kruszywa o uziarnieniu 2/8 z domieszką soli, likwidacji zasp śnieżnych poprzez min. ustawianie płotków wzdłuż dróg szczególnie w miejscach otwartej przestrzeni, gdzie występują zagrożenia powstawania tych zasp. Przez drogi gminne i osiedlowe rozumie się także place oraz parkingi gminne. 2. Do zakresu zimowego utrzymania dróg, o których mowa w pkt 1 wchodzi również sprzątanie po okresie zimowym z materiałów używanych do posypywania. Sprzątanie to nie będzie osobno płatne. Wynagrodzenie za tę usługę należy ująć w cenie oferty wykonawcy. 3. Wymagana jest 24 godzinna dyspozycyjność, we wszystkie dni tygodnia. Rozpoczęcie czynności odśnieżania musi nastąpić w terminie zaoferowanym w ofercie z zastrzeżeniem, że nie później niż 2 godziny. 4. Rozpoczęcie pracy i prowadzenie jej do 2 godzin dziennie następuje bez polecenia Zamawiającego. Świadczenie prac powyżej 2 godzin dziennie wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach