Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimowym 2019-2020

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 639 05 82, , fax. 84 639 05 82
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
  Szczebrzeska 120
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 639 05 82, , fax. 84 639 05 82
  REGON: 60235179000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimowym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: obejmuje zimowe utrzymanie dróg, przyległych do dróg parkingów, placów, zajezdni, zatoczek autobusowych, chodników na terenie Gminy Zamość. Całość zamówienia dotyczy usług odśnieżania i usuwania śliskości na terenie Gminy Zamość. Sprzęt, materiały eksploatacyjne do sprzętów, materiał uszorstniający, piasek zapewnia Wykonawca. Zamawiający na podstawie ostatniego sezonu zimowego szacuje zakres całego zamówienia na 675 godzin pracy sprzętów, 400 ton mieszanki uszorstniającej, 20 ton piasku. Materiał do usuwania śliskości (mieszanka 30 % soli i 70% piasku), piasek zapewnia Wykonawca. Piasek musi być gatunku pierwszego. Materiał uszorstniający będzie rozliczany w złotych za 1 tonę mieszanki, piasku. Zakres zamówienia (zakres godzinowy, ilość mieszanki) jest szacunkowa i Zamawiający przyjmuje tę ilość wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w związku z czym Wykonawca musi być przygotowany na świadczenie usługi w większym lub mniejszym zakresie – wynagrodzenie kosztorysowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia: fotografii pługów odśnieżnych na których będzie widoczna tabliczka znamionowa z oznaczeniem CE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach