Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Milówka w sezonie zimowym 2022/2023

GMINA MILÓWKA ogłasza przetarg

 • Adres: 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MILÓWKA
  ul. Jana Kazimierza 123
  34-360 Milówka, woj. śląskie
  REGON: 072182663
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Milówka w sezonie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – I grupa dróg//Dolna Milówka, PrusówŁączna długość dróg - 38 500 mbSzacunkowa liczba godzin pracy wynosi: 260 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Sołectwo KamesznicaCzęść 2 - I grupa dróg (Kamesznica Złatna)Łączna długość dróg – 14 800 mbSzacunkowa liczba godzin pracy wynosi: 290 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Sołectwo LalikiCzęść 3 – I grupa dróg LalikiŁączna długość dróg – 21 660 mbSzacunkowa liczba godzin pracy wynosi: 210 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Część 4 – II grupa dróg LalikiŁączna długość dróg 20 040 mbSzacowana liczba godzin pracy wynosi: 251 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Część 5 - III grupa dróg LalikiŁączna długość dróg : 17 400 mbSzacowana liczba godzin pracy wynosi: 310 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Część 6 - NieledwiaŁączna długość dróg – 19 400 mbSzacunkowa liczba godzin pracy wynosi: 100 godzinZamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadania, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono jedną kolejność odśnieżania dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w sezonie zimowym 2022/2023.2. Zadanie dla każdej części obejmuje:- odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (głównie na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, podjazdach, zjazdach i zatoczkach) na całej szerokości jezdni,- usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).Materiały do zastosowania w akcji (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm, sól drogowa) zapewnia Wykonawca usługi.3. Wykaz dróg gminnych podlegających odśnieżaniu stanowi zał. nr 8 do SWZ.4. W pasach dróg objętych wykazami do zimowego utrzymania mogą znajdować się urządzenia: hydranty, umocnienia skarp, korytka ściekowe itp. oraz ogrodzenia, które w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu mogą stać się niewidoczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest ich oznakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia. Koszty wykonania ewentualnych zabezpieczeń należy ująć w cenie oferty.5. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach, a w przypadku występowania opadów ciągłych również przed godziną 14-tą.6. Odśnieżanie parkingów oraz placów wykazanych do odśnieżania należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu, a w przypadku nadmiaru śniegu również jego wywóz.7. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców).Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacji o występowaniu wiatru oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i kierowców) wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, określone w następujący sposób:W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania dotyczące przedmiotowego postępowania w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia w wysokości 1 200 zł brutto, wtedy Zamawiający zapłaci różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 1 200 zł brutto.W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, bez względu na ilość podpisanych umów na poszczególne części/ grupy odśnieżania, Zamawiający zapłaci kwotę 1 200 zł brutto za gotowość do wykonywania usługi.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek, kruszywo frakcji 2-8 mm lub sól drogowa) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu zgodnie z zapisem Rozdziału II Podrozdziału 5 pkt. 4 ppkt 2 SWZ.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg.13. Zamawiający zastrzega, że:- zakres usługi przyjętej do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione.14.Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS.Praca urządzenia polega na:- automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu,- w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu,- w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności.15. Poniżej podane zostały:- łączne długości dróg (z uwzględnieniem dróg ślepych oraz przejazdów pomiędzy odcinkami dróg) oraz placów i parkingów wytypowanych do odśnieżania w poszczególnych grupach,- szacunkowe liczby godzin pracy sprzętu dla zimowego utrzymania dróg.16. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach