Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2022/2023

Gmina Mieroszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mieroszów
  Plac Niepodległości
  58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie
  REGON: 890718260
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.:,,Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowych 2022/2023”.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) wykonywać prace w taki sposób, aby drogi, chodniki i gminne tereny komunalne były doprowadzone do stanu zgodnie ze standardem, określonym poniżej; b) usuwać śnieg z jezdni przez zgarnianie pokrywy śnieżnej z całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać ruchu pieszych (w przypadku składowania śniegu przy krawężnikach i poboczach należy wykonać przerwy umożliwiające przejście pieszym na drugą stronę jezdni), spływu wody z jezdni, ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, mijankach oraz zatokach i pętlach przystankowych; c) usuwać śnieg z chodników, placów, schodów terenowych, parkingów, obiektów inżynierskich i pozostałych terenów komunalnych w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu i parkowania pojazdów mechanicznych oraz ruchu pieszych (np. przy przystankach, przejściach dla pieszych , miejscach postojowych); d) usuwać śliskość zimową poprzez posypywanie powierzchni dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną. e) zapewnić niezbędną ilość środków transportu i narzędzi oraz kadry zatrudnionej do prowadzenia akcji zimowej, która zapewni skuteczne wykonanie przedmiotu zamówienia; f) zapewnić niezbędną ilość materiałów do wykonania usługi oraz magazynować go na terenie swojej bazy; g) rozwieźć, uzupełnić i uprzątnąć po sezonie skrzynie na piasek z solą zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy pn.: ,,Obowiązku Wykonawcy dotyczące skrzyń z piaskiem”; h) stosować materiały do wykonania usługi spełniające wymagania polskich norm oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960). Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych (jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania); i) używać sprzęt w pełni sprawny technicznie, ubezpieczony, wyposażony w zabezpieczenia i oznakowania wymagane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2021, poz. 450), j) do natychmiastowego podstawiania sprzętu zastępczego w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg, k) uprzątnąć zalegający piasek po zakończeniu sezonu zimowego i ustaniu prac związanych z odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem i mieszanką piaskowo-solną z dróg i chodników.3. Wykonawca ma obowiązek monitorowania warunków pogodowych i samodzielnego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin w przypadku zaistnienia intensywnych opadów śniegu, gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, stanowiącymi załącznik do niniejszej SWZ ( załącznik nr 7 ) oraz zgłoszenie tego faktu z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia Zamawiającemu.4. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór nad prowadzoną przez ekipę roboczą akcją odśnieżania i zwalczania śliskości. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odzież ochronną przystosowaną do robót w pasie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zestaw urządzeń zabezpieczających, służących do oznakowania robót w pasie drogowym, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Śnieg zalegający przy krawężnikach i na poboczach w związku z odśnieżaniem chodników, jezdni, placów, schodów terenowych będzie wywożony po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kolejności zimowego utrzymania dróg, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające wprowadzenie takiej zmiany. 6. Wykonawca będzie prowadził dyżury w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach prowadzonego dyżuru, do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy. Dyżury zimowego utrzymania pełnione będą przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania usługi utrzymania zimowego oraz wywiązywania się wykonawcy z obowiązku pełnienia dyżurów.7. W przypadku nie wywiązania się z prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg gminnych. 8. Cena za 1 godzinę pracy sprzętu obejmuje wszelkie czynności określone w przedmiocie zamówienia.9. Przepracowane godziny powinny być odnotowane przez Wykonawcę w wykazie prac z wyszczególnieniem dat, godzin pracy sprzętu, miejscowości, gdzie prowadzona była akcja zimowa, rodzaju wykonywanych czynności (np. praca na drogach, wywóz śniegu, usuwanie wycieków itp.). Przepracowane godziny w danym dniu będą również odnotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Wykazy prac sporządzone przez Wykonawców będą porównane z danymi zebranymi przez Zamawiającego oraz potwierdzone każdorazowo kartą drogową podpisaną przez Zamawiającego. Wzór raportu do uzgodnienia z Zamawiającym.10. Strony ustalają, że „przepracowana godzina” odpowiada godzinie zegarowej (60 min). Rozliczaniu podlegają tylko godziny przepracowane w ramach wykonywania przedmiotowego zadania tj. „na drodze”. Czas postoju pojazdów, ich załadunku itp. czynności nie jest wliczany do czasu realizacji zadania i nie przysługuje za niego wynagrodzenie.11. Przyjmuje się, że za każdą rozpoczętą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie w stawce ofertowej. Jeżeli czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie wyliczone proporcjonalnie.12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów prowadzone będzie zgodnie ze standardem III, IV, V i VI zimowego utrzymania dróg, określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku – standardy zimowego utrzymania (załącznik nr 5).13. Wykaz dróg gminnych podlegających zimowemu utrzymaniu zawarty jest w załączniku nr 6.14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy (załącznik nr 9).15. UWAGA: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Powyższy obowiązek dotyczy pracowników skierowanych do obsługi pojazdów przeznaczonych do odśnieżania i posypywania dróg.16. Wyposażenia pojazdów w urządzenia monitorujące (bazujące na systemie GPS) umożliwiające automatyczne zapisywanie i przechowywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, bieżącej lokalizacji, miejscach postoju i przebytej drodze pojazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach