Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 21 80 , fax. 85 674 37 46
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46
  REGON: 50658999000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Hajnówka rozumiane jako akcja czynna, od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., poprzez: a/ odśnieżanie dróg i ulic oraz ścieżek rowerowych na całej długości i szerokości jezdni do uzyskania czystej nawierzchni, a odsunięty śnieg pozostawić na krawędzi krawężnika z jezdnią, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym; b/ usuwaniu śliskości zimowej oraz gołoledzi poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi (piasek ) oraz rozmrażającymi (mieszanka solno – piaskowa), c/ odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów oraz zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji miejskiej, d/ Wykonawca przy zimowym utrzymaniu dróg powinien zachować szczególną staranność przy odśnieżaniu miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne e/ zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki, f/ pełnienia dyżurów z gotowością sprzętu i transportu, g/ pozimowego sprzątania piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg, h/ praca przy zimowym utrzymaniu dróg wykonywana będzie sprzętem Wykonawcy. Wykonawca zapewnia zakup i transport materiałów niezbędnych przy usuwaniu śliskości i gołoledzi oraz miejsce, w którym materiały te będą składowane, i/ Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie wypadki i szkody związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zimowego utrzymania dróg, j/ wywóz nagromadzonego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na zasadzie odrębnego rozliczenia). 2. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Hajnówka rozliczane będzie według stawki ryczałtowej za każdą dobę zimowego utrzymania dróg, określonej w formularzu ofertowym, w systemie miesięcznym po zakończonym miesiącu prowadzenia zimowego utrzymania dróg: a) opłata za akcję czynną w wysokości 100% ustalonej dziennej stawki ryczałtowej.  akcja czynna – utrzymywanie przejezdności na ulicach I i II standardu zgodnie z przyjętymi standardami. W akcji uczestniczą wszystkie piaskarko-solarki zadeklarowane w umowie. Podczas ciągłych opadów śniegu działania muszą być ponawiane z częstotliwością zapobiegającą tworzenie się śliskości pośniegowej. Należy usuwać tworzące się wałki śniegowe powstałe podczas odśnieżania ulic wzdłuż parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej do godz.600 rano. Podczas odśnieżania należy zwrócić uwagę na nie niszczenie linii brzegowej krawężników w drogach i obrzeży trawnikowych na chodnikach. b) opłata za usuwanie śliskości tylko chodników w wysokości 30% ustalonej dziennej stawki ryczałtowej za odśnieżanie dróg gminnych. W przypadku wystąpienia gołoledzi, prace należy prowadzić w czasie opadów, aż do uzyskania stanu nawierzchni chodnika gwarantującego bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 2 godzin od ustania opadów. Łączna masa pojazdu wraz z całym osprzętem pracujących przy utrzymaniu chodników, nie powinna przekraczać 3,5 tony. 3. W wyżej wymienionych punktach a, b, dziennej stawki ryczałtowej nie sumuje się, stosuje się jedną z nich w rozliczeniu dobowym. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) odśnieżanie ulic i chodników b) posypywanie ulic i chodników środkiem usuwającym śliskość CPV: 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach