Przetargi.pl
Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2019/2020 .

Gmina Tarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 688 01 34 , fax. 014 688 01 03
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów
  ul. Krakowska 19
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03
  REGON: 55005400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2019/2020 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach. 1. Grupa nr I, obejmująca miejscowości: Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I i II, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 4 szt, 2. Grupa nr II, obejmująca miejscowości:Tarnowiec, Nowodworze, Radlna, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 4 szt, 3. Grupa nr III, obejmująca miejscowości: Łękawka, Poręba Radlna, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 4 szt, 4. Grupa nr IV, obejmująca miejscowości: Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 4 szt, 5. Grupa nr V, obejmująca miejscowości: Zgłobice, Zbylitowska Góra, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 3 szt, 6. Grupa nr VI, obejmująca miejscowość Białą, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 1 szt, 7. Grupa nr VII, obejmująca miejscowość Zawadę, Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 - 2 szt (w tym samochód z napędem 4x4 wyposażony w pług i posypywarkę). Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest ilość sprzętu zgodnie z w/wym wykazem o następujących parametrach: - każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług jak i posypywarkę do likwidacji śliskości, - każdy sprzęt zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów musi posiadać napęd 4x4, - ponadto Oferent może posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów które za zgodą Zamawiającego, mogą w krytycznych momentach być użyte do akcji zimowej. W związku z powyższym oferent składając oddzielnie oferty na kilka grup obszarowych, powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykazywać tego samego sprzętu w różnych grupach obszarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach