Przetargi.pl
Zimowe oczyszczanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN oraz chodników przyległych do nieruchomości z dopuszczonym SPPN w liniach rozgraniczających dróg gminnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w I kwartale 2011r. na tzw. obszarze ulicznym A.

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5568322 , fax. 022 5568373
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych
  ul. Jezuicka 1/3 1/3
  00-281 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5568322, fax. 022 5568373
  REGON: 00104969210000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ztp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe oczyszczanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN oraz chodników przyległych do nieruchomości z dopuszczonym SPPN w liniach rozgraniczających dróg gminnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w I kwartale 2011r. na tzw. obszarze ulicznym A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe oczyszczanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN oraz chodników przyległych do nieruchomości z dopuszczonym SPPN w liniach rozgraniczających dróg gminnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w I kwartale 2011r. na tzw. Obszarze ulicznym A Obszar uliczny A określony jest planem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Wykaz powierzchni SPPN oraz chodników przyległych do nieruchomości z dopuszczonym SPPN będących częścią obszaru ulicznego A zawiera załącznik 11 do SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje przede wszystkim zimowe oczyszczanie terenu SPPN oraz chodników przyległych do nieruchomości z dopuszczonym SPPN na pow. 202,61 ar. 3. Wykaz prac ujęty jest we wzorze kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Warunki techniczne realizacji zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy), 5. Zakres prac może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy. 6. Prace będą wykonywane wg zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczenie ww. prac nastąpi, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów robót, zaoferowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym, sporządzonym wg załącznika nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.700,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztp.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach