Przetargi.pl
Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2020-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 50658982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku.. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w okresie zimowym chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. 3. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: 1) oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób: a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i wszelkich pozostałych zanieczyszczeń (papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych) oraz likwidację śliskości na zleconym terenie; zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości, b) śliskość i gołoledź powinny być zlikwidowane aż do podłoża utwardzonego płytką chodnikową, kostką betonową bądź asfaltem; likwidacja śliskości na zleconym obszarze powinna odbywać się z użyciem 30% mieszanki piaskowo-solnej, c) śnieg i lód należy usuwać na obrzeża ciągów pieszych bądź placów i parkingów tworząc „zwałowania” z zachowaniem minimum 80% szerokości oczyszczanej powierzchni; na chodnikach na wysokości przejść dla pieszych należy zachować przerwy w zwałowanym śniegu; niedopuszczalne jest usuwanie śniegu z oczyszczanego terenu na przyległą jezdnię; d) zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko, e) na zleconych powierzchniach, a zwłaszcza przy obrzeżach chodnikowych i krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa; f) Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie, g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość. 2) opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób: a) wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie, b) wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane, c) zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko, d) zimą kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich, e) kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku, f) Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa. 4. Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania. 5. Wykaz chodników, parkingów i placów miejskich do oczyszczania w sezonie zimowym 2021 r. stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ (powierzchnia 33 717 m2). Wykaz koszy ulicznych i parkowych do opróżnienia w sezonie zimowym w 2021r. stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ (188 sztuk, w tym 3 psie pakiety). Wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski do utrzymania w sezonie zimowym w 2021 r. stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ (900 m2 i 33 kosze). Łączna powierzchnia do utrzymania z obu ww. załączników wynosi 34 617 m2. Zamawiający może zmienić wielkość oczyszczanej powierzchni lub liczbę koszy w zależności od swoich potrzeb z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający. 6. Oferent w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 4 do SIWZ) powinien określić ceny jednostkowe netto: 1) za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz likwidację śliskości z 1 m2 placu, parkingu, chodnika oraz przystanku komunikacyjnego w okresie 1 miesiąca, uwzględniając w tym posypanie zleconej powierzchni piasko-solą o stężeniu 30% oraz odwiezienie zanieczyszczeń na składowisko, 2) za miesięczne opróżnienie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5mb od niego z uwzględnieniem odwiezienia zebranych zanieczyszczeń na składowisko, Ponadto, Zamawiający powinien określić ceny jednostkowe netto za: 3) za 1 godzinę pracy pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta (w tym odśnieżaniu i załadunku śniegu), 4) za 1 godzinę pracy pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości lub wywozu śniegu, 5) za 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu chodników, parkingów i placów miejskich, 6) za 1 godzinę pracy sprzętu przy załadunku śniegu (ładowarka itp.). Wyżej wymienione stawki będą stosowane podczas dodatkowych zleceń w przypadku konieczności oczyszczania miasta po imprezach okolicznościowych, np. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp., a także w innych przypadkach, w których wystąpi konieczność rozliczenia w stosunku godzinowym, np. w przypadku konieczności odśnieżania chodników miejskich, gdy służby miejskie nie będą w stanie zapewnić. 7. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 857318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 857318131, a Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy. 8. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 9. Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 10. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III SIWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 4 do SIWZ 2) Oświadczenia Wykonawcy – wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 6 do SIWZ. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach