Przetargi.pl
„Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla ok. 429 osób łącznie, w tym dla ok. 397 dzieci z kl. III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Polkowice. Turnusy odbędą się w terminach: a) I turnus w dniach 01.05-21.05.2017 r. dla ok. 197 osób, w tym: - ok. 140 dzieci (6 klas), 11 nauczycieli i 1 kierownika ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach - łącznie ok. 152 osób, - ok. 41 dzieci (2 klasy, w tym jedna integracyjna) ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz 4 nauczycieli - łącznie ok. 45 osób, b) II turnus w dniach 22.05-11.06.2017 r. dla ok. 232 osób, w tym: - ok. 108 dzieci (5 klas) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz 7 nauczycieli i 1 kierownika - łącznie ok. 116 osób, - ok. 108 dzieci (5 klas) ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach oraz 8 nauczycieli - łącznie ok. 116 osób. UWAGA: 1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:  jadłospisy na min. 10 dni, które będą zrealizowane przez Wykonawcę spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  propozycje wszystkich zaproponowanych wycieczek (zgodnie z ilością zadeklarowaną w kryterium oceny ofert), które będą zrealizowane przez Wykonawcę, odpowiednich do wieku dzieci z wyszczególnieniem programu, zwiedzanych obiektów i innych atrakcji oraz ceną za jedną osobę. Cena wycieczki na 1 dziecko musi uwzględniać wszystkie koszty i nie może być niższa niż 30 zł.  oświadczenie w zakresie zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Przed oceną ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin obiektów służących wykonaniu zamówienia celem potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy. Brak zgodności będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty zgodnie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo dokonania wizji lokalnej obiektów zaproponowanych przez Wykonawców jako miejsca zakwaterowania i pobytu dzieci przed wyborem najkorzystniejsze oferty. Zaleca się przedłożenie prezentacji fotograficznej, folderu lub wydruku ze strony internetowej obiektu adekwatnego do obecnego wyglądu ośrodka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55240000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach