Przetargi.pl
„Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Świętokrzyskiej 45A, WBO 2018 projekt nr 416.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 50 00, , fax. 71 323 50 02
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 50 00, , fax. 71 323 50 02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Świętokrzyskiej 45A, WBO 2018 projekt nr 416.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w ramach zadania pn.: „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy ul. Świętokrzyskiej 45A, WBO 2018 projekt nr 416. W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie działki nr 44/2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki, zlokalizowanej między ul. H. Sienkiewicza, Świętokrzyską, B. Prusa i al. J. Matejki. Teren inwestycji zajmuje powierzchnię ok 0,18 ha i obejmuje budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, dostawę i montaż małej architektury, takich jak: ławki parkowe z oparciem, kosze na odpady, tablica informacyjna, leżaki miejskie, stojaki rowerowe. W celu uporządkowania przestrzeni planuje się również wycinki drzew i samosiewu, który wchodzi w kolizję z inwestycją, kilka wycinek sanitarnych oraz zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej zieleni. W zamian za wycięte egzemplarze drzew planuje się nasadzenia kompensacyjne. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się również wykonanie 5 zielonych wysp, z których 4 to niewielkie wzniesienia obsadzone niską zielenią, natomiast jedna, zlokalizowana w centralnej części parku, to płaski teren z trawnikiem wyposażona w leżaki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych, CZĘŚĆ II : wykonanie prac ogrodniczych, CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni - tj. wykonanie pielęgnacji gwarancyjnej zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru całości prac wykonanych w ramach realizacji Części I i II przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określają postanowienia SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot trzeci. Szczegółowe informacje dla wykonawców, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów określają postanowienia SIWZ. 3. Szczegółowe informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określają postanowienia SIWZ. 4. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych urządzeń równoważnych z wymogami/parametrami/danymi technicznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej, Wykonawca składa: a) Zestawienie zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych - o ile Wykonawca chce zaproponować sprzęt równoważny (urządzenia – wyposażenia małej architektury, nawierzchni), wg Załącznika nr 6 do SIWZ, wraz ze b) Stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego, w szczególności: karty techniczne, opisy, rysunki z opisem, etc. zaproponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno wynikać będą oferowane parametry urządzeń równoważnych, o których mowa w Rozdziale III pkt 16 i 17 SIWZ. Dokumenty określone powyżej w lit. a) i lit. b) stanowią ścisłą treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach