Przetargi.pl
ZBO 2023 - IX Edycja „Zabrze dla dzieci – Budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów” W formule „zaprojektuj i wybuduj”

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Powstańców Śląskich 5-7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA
  Powstańców Śląskich 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  REGON: 276255520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZBO 2023 - IX Edycja „Zabrze dla dzieci – Budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów” W formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa obiektu budowlanego – bezobsługowego parku linowego oraz montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wszystkich opisanych w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym robót. Zakres prac obejmuje:a) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych materiałów i uzgodnień przedprojektowych,b) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych,c) wykonanie projektów technicznych wraz z określeniem rodzaju materiałów, parametrów technicznych,d) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów,e) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień,g) wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wraz z dostawą i montażem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu.2. Zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje:a) Budowę bezobsługowego, linowego toru przeszkód w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów, dz. nr 23/2 (obręb 0205) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. b) Zagospodarowanie terenu w tym:• ławka bez oparcia – 3szt.• kosz na śmieci 40 l. – 3 szt.• 1x tablica z regulaminem oraz informacją nt. ZBO20233. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 PLN (trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach