Przetargi.pl
Zastępcze powierzenie poprawienia wykonanych robót i dalsze wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej „Madziarka” nr inw. 242/504 o długości 4300 mb w Leśnictwie Przyłęk

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma ogłasza przetarg

 • Adres: 39-321 Tuszyma, Tuszyma 147
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48(17)5813111 , fax. +48(17)2277020
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  Tuszyma 147 147
  39-321 Tuszyma, woj. podkarpackie
  tel. +48(17)5813111, fax. +48(17)2277020
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyma.krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zastępcze powierzenie poprawienia wykonanych robót i dalsze wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej „Madziarka” nr inw. 242/504 o długości 4300 mb w Leśnictwie Przyłęk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Zastępcze powierzenie poprawienia wykonanych robót i dalsze wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej „Madziarka” nr inw. 242/504 o długości 4300 mb w Leśnictwie Przyłęk.” Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale II SIWZ oraz załączone dokumenty w postaci Dokumentacji projektowej, Przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”). Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w „Przedmiarze robót”, a konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zamawiający zorganizuje w dniu 05.08.2020 r. (środa) o godz. 10:00 w miejscu robót budowlanych wizję lokalną w celu zobrazowania przedmiotu zamówienia. Wizja nie jest obowiązkowa. Podczas wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych dodatkowych wyjaśnień, wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 38 Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Mielec na numer konta 10 1020 4913 0000 9402 0010 3580. W tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „Wadium do przetargu nr SA.270.1.4.2020”. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale zgodnie z pkt. 13.6.3) SIWZ i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji musi znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez zamawiającego w Siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach